🚻Phân hệ Quản Lý đối tượng

Lưu ý: Thao tác được thực hiện trên phân hệ Quản lý đối tượng BTXH. Để chuyển từ phân hệ Đăng ký, giải quyết chính sách trợ giúp xã hội sang phân hệ Quản lý đối tượng BTXH, tại màn hình bàn làm việc Anh/Chị chọn Quản lý đối tượng BTXH hệ thống sẽ chuyển sang phân hệ Quản lý đối tượng BTXH.

Hệ thống cho phép cán bộ tiếp nhận và xử lý hồ sơ liên thông từ phân hệ đăng ký sang phân hệ quản lý. Tương ứng với từng vai trò của cán bộ huyện trong công tác quản lý mà hệ thống cho phép người dùng thực hiện các chức năng và nhiệm vụ tương ứng:

Last updated