7. Thiết lập hiển thị

Cán bộ thực hiện thiết lập là cán bộ Công chức Lao động Thương binh - Xã hội cấp Trung ương.

Lưu ý: Thao tác được thực hiện trên phân hệ Quản lý đối tượng BTXH. Để chuyển từ phân hệ Đăng ký, giải quyết chính sách trợ giúp xã hội sang phân hệ Quản lý đối tượng BTXH, tại màn hình bàn làm việc Anh/Chị chọn Quản lý đối tượng BTXH hệ thống sẽ chuyển sang phân hệ Quản lý đối tượng BTXH.

Bước 2: Tại cửa số Cấu hình hiển thị, anh chí sẽ thấy 2 cột thông tin: Không hiển thịHiển thị.

Bước 3: Anh chị bấm nút Quay lại để kiểm tra số lượng và trình tự sắp xếp của các trường thông tin đối tượng tại màn Hồ sơ đối tượng

Video hướng dẫn

Last updated