2. Khai thác báo cáo

Hệ thống báo cáo trong MIS Posasoft được xây dựng dựa trên các yêu cầu về báo cáo quy định tại Nghị định 20 và từ yêu cầu quản lý của các địa phương. Đây là những báo cáo đã dựng sẵn mẫu, người dùng có thể lựa chọn các tiêu chí phù hợp với mục tiêu báo cáo của mình ra được báo cáo như mong muốn.

Chức năng này cung cấp giao diện và công cụ cho các cán bộ các cấp khai thác CSDL quản lý trên địa bàn thông qua hệ thống các báo cáo thống kê theo các văn bản quy định. Để vào được danh mục báo cáo, các Anh/Chị thực hiện:

Báo cáo thống kê:

Tại đây anh chị có thể gõ tìm theo mã báo cáo,, tên báo cáo, lọc theo mục báo cáo tương ứng và ấn Tìm Kiếm

BTXH_CT_06: Tổng hợp chi trả trợ cấp thường xuyên cho đối tượng BTXH theo hệ số

Anh chị chọn danh mục hành chính cần xem, để xem toàn huyện để Phường/Xã, để xem toàn tỉnh để Quận/huyện, để xem toàn quốc để Tỉnh/Thành phố, chọn kỳ chi trả và ấn Xem báo cáo

Lưu ý : Biểu báo cáo hệ số chỉ bao gồm các 7 hệ số sau và không có tiền Tháng trước mang sang do vậy sẽ có sự chênh lệch nếu như kỳ chi trả đó địa phương có đối tượng có hệ số không thuộc 7 số trên và có tiền tháng trước mang sang

BTXH_CT_10: Kinh phí trợ cấp xã hội chia theo đối tượng BTXH

Anh chị chọn danh mục hành chính cần xem, để xem toàn huyện để Phường/Xã, để xem toàn tỉnh để Quận/huyện, để xem toàn quốc để Tỉnh/Thành phố, chọn kỳ chi trả và ấn Xem báo cáo. Báo cáo mặc định hiển thị Xem theo ghi danh tức là địa phương có thể xem mà không cần thao tác lập danh sách chi trả, hệ thống sẽ thống kê số liệu theo quyết định (Chính sách đang hưởng của đối tượng).

  • Để em theo kỳ chi trả, anh chị bỏ tích Xem theo ghi danh, chọn kỳ chi trả cần xem và ấn Xem báo cáo

BTXH_TH_03: Số liệu kết quả thực hiện trợ giúp xã hội thường xuyên

Anh/chị chọn kỳ chi trả và ấn Xem báo cáo

  • Tích răng cưa để tách gộp loại danh sách cần xem tổng hợp và điền tên người khý phụ trách từng bộ phận

  • Tích Chi tiết kinh phí để xem tổng hợp sô lượng đối tượng, kinh phí chi trả trước và sau khi chi trả trực tiếp cho các đối tượng

BTXH_ĐX_10: Báo cáo trợ giúp xã hội khẩn cấp khác (báo cáo 10b NĐ 20)

Anh/chị chọn kỳ cần xuất báo cáo, nhập các thông tin liên quan đến trợ cấp đột xuất của địa phương và ấn Xem báo cáo

BTXH_TH_06: Số liệu kết quả thực hiện chính sách đối với người cao tuổi (Báo cáo 10c NĐ 20)

Anh/chị tích chọn trạng thái Đang hưởng, tích răng cửa để điền thêm 1 số tiếu chí dữ liệu cần bổ sung và ấn Xem báo cáo

BTXH_TH_07: Số liệu kết quả thực hiện chính sách đối với người khuyết tật (Báo cáo 10d NĐ 20)

Anh/chị tích chọn trạng thái Đang hưởng, tích răng cửa để điền thêm 1 số tiếu chí dữ liệu cần bổ sung và ấn Xem báo cáo

Video hướng dẫn:

Báo cáo theo NĐ 20

Các báo cáo hỗ trợ anh/chị khai thác các mẫu liên quan đến mẫu 10a tháng, quý, năm cho đối tượng hưởng BTXH hàng tháng và MTP

BTXH_10A_THANG: Tổng hợp số liệu đối tượng hưởng trợ giúp xã hội thường xuyên theo tháng

Xem dữ liệu theo quyết định:

Tiêu chí này hỗ trợ anh/chị xem báo cáo mà không cần phụ thuộc vào thao tác lập danh sách chi trả. Tức là địa phương có thể xem mà không cần thao tác lập danh sách chi trả, hệ thống sẽ thống kê số liệu theo quyết định (Chính sách đang hưởng của đối tượng)

Anh chị chọn danh mục hành chính cần xem, để xem toàn huyện để Phường/Xã, để xem toàn tỉnh để Quận/huyện, để xem toàn quốc để Tỉnh/Thành phố Và Ấn Xem báo cáo

Anh/chị có thể xem danh sách chi trả theo các trang, tích Chọn định dạng và ấn Tải về máy

Xem theo dữ liệu kỳ chi trả

Lưu ý: Để xem theo tiêu chí này, anh/chị cần thao tác Lập danh sách chi trả cho kỳ muốn xem

Anh/chị chọn kỳ chi trả muốn tổng hợp, chọn danh mục hành chính cần xem, để xem toàn huyện để Phường/Xã, để xem toàn tỉnh để Quận/huyện, để xem toàn quốc để Tỉnh/Thành phố và ấn Xem báo cáo

Anh/chị có thể xem danh sách chi trả theo các trang, tích Chọn định dạng và ấn Tải về máy

BTXH_10A_QUY và BTXH_10A_NAM

Anh/chị khai thác các tiêu chí xem báo cáo như báo cáo BTXH_10A_THANG

BTXH_10A_I: Tổng hợp số liệu trợ cấp xã hội hàng tháng

Xem dữ liệu theo quyết định:

Tiêu chí này hỗ trợ anh/chị xem báo cáo mà không cần phụ thuộc vào thao tác lập danh sách chi trả. Tức là địa phương có thể xem mà không cần thao tác lập danh sách chi trả, hệ thống sẽ thống kê số liệu theo quyết định (Chính sách đang hưởng của đối tượng)

Anh/chị có thể xem danh sách chi trả theo các trang, tích Chọn định dạng và ấn Tải về máy

Xem theo dữ liệu kỳ chi trả

Lưu ý: Để xem theo tiêu chí này, anh/chị cần thao tác Lập danh sách chi trả cho kỳ muốn xem

Anh/chị chọn kỳ chi trả muốn tổng hợp và ấn Xem báo cáo

Anh/chị có thể xem danh sách chi trả theo các trang, tích Chọn định dạng và ấn Tải về máy

BTXH_10A_II: Tổng hợp số liệu hỗ trợ kinh phí chăm sóc hàng tháng

Anh/chị khai thác các tiêu chí xem báo cáo như báo cáo BTXH_10A_I

Last updated