Câu hỏi thường gặp

Tiếp nhận, xử lý hồ sơ đăng ký chính sách TGXH

Làm thế nào để cán bộ có thể chuyển xử lý hồ sơ?

Để chuyển xử lý hồ sơ, anh/chị thao tác như sau: Chọn "Hồ sơ đề nghị hưởng chính sách" trên thanh menu; sau đó chọn "Hồ sơ chờ tiếp nhận và đang xử lý". Tiếp theo, anh/chị chọn thao tác xử lý hồ sơ, chọn cán bộ cần chuyển hồ sơ đến và chọn "Cập nhật" để chuyển xử lý.

Cán bộ có thể chỉnh sửa các thông tin do công dân nhập vào không?

Để chỉnh sửa các thông tin do công dân nhập vào cán bộ thao tác như sau: Chọn menu "Hồ sơ đề nghị hưởng chính sách" sau đó chọn "Hồ sơ chờ tiếp nhận và đang xử lý". Tiếp theo, anh/chị chọn thao tác "Cập nhật hồ sơ". Cán bộ thực hiện chỉnh sửa các thông tin cho phù hợp sau đó chọn "Tiếp tục" để cập nhật hồ sơ

Tại sao không tải lên được các file Tờ trình lãnh đạo xã

Để tải lên tờ trình lãnh đạo xã, tờ trình lãnh đạo huyện và quyết định phê duyệt anh/chị kiểm tra định dạng file. Hệ thống cho phép tải lên file tờ trình và file quyết định ở định dạng pdf.

Xem hồ sơ đã được cấp số Quyết định ở đâu?

Hồ sơ được lãnh đạo cấp số quyết định có thể xem được ở menu Hồ sơ đã có quyết định

Xem tiến trình xử lý hồ sơ ở đâu?

Để xem tiến trình xử lý hồ sơ anh/chị thao tác như sau: Chọn menu Hồ sơ đề nghị hưởng chính sách sau đó chọn Hồ sơ chờ tiếp nhận và đang xử lý. Chọn thao tác xử lý hồ sơ lúc này tiến trình xử lý hồ sơ hiện lên phía bên phải màn hình.

Làm thế nào để trả hồ sơ đã được cấp số quyết định cho công dân?

Sau khi lãnh đạo cấp số quyết định và hồ sơ được hoàn trả về tài khoản của cán bộ BTXH cấp xã, cán bộ truy cập vào menu Hồ sơ có kết quả chờ tiếp nhận. Tiếp nhận hồ sơ được cấp số, chọn sang tab Hồ sơ đã tiếp nhận chưa trả kết quả, chọn thao tác xử lý hồ sơ và hoàn trả hồ sơ về cho công dân

Làm cách nào để bổ sung các loại giấy tờ vào hồ sơ khi lãnh đạo yêu cầu?

Trường hợp lãnh đạo yêu cầu bổ sung hồ sơ, cán bộ thao tác như sau: Chọn Hồ sơ yêu cầu bổ sung, chọn sang tab HS lãnh đạo yêu cầu bổ sung và chọn Tiếp nhận hồ sơ. Sau khi tiếp nhận hồ sơ cán bộ chọn sang tab hồ sơ đang bổ sung, chọn cập nhật hổ sơ và tiến hành bổ sung hồ sơ cho lãnh đạo

Quản lý thông tin đối tượng

Đối tượng vừa nhận tiền trợ cấp vừa hưởng MTP trong cùng 1 tháng thì phải thao tác như thế nào?

Anh chị thực hiện thao tác lập danh sách chi trả cho các đối tượng đang hưởng trước , sau đó thực hiện thao tác cắt chết đối tượng, thêm thông tin liên quan đến MTP của đối tượng đó trong "Quản lý DS cắt chết" và lập DS MTP kỳ đó sau.

Nhập trùng 2 hồ sơ đối tượng, làm thế nào để xóa 1 hồ sơ?

Anh chị thao tác tìm hồ sơ đối tượng cần xóa khỏi hệ thống tại màn “Danh sách đối tượng”, ấn “chỉnh sửa thông tin đối tượng” ở cột chức năng. Tại đây hệ thống mở ra hồ sơ chi tiết của đối tượng, anh chị bấm nút “Thao tác khác” cuối màn hình và chọn thao tác “Cắt khỏi hệ thống”.

Vì sao sau khi tôi sửa thông tin đối tượng, danh sách chi trả của tôi vẫn bị sai đối tượng đó?

Sau khi sửa thông tin đối tượng, điều chỉnh chính sách cho đối tượng, anh/chị vui lòng thao tác lập lại danh sách chi trả để hệ thống cập nhật thay đổi. Nếu anh chị đã điều chỉnh nhưng vẫn xem danh sách chi trả cũ đã lập trước khi điều chỉnh thì thông tin đối tượng vẫn giữ nguyên theo bản cũ.

Vì sao khi tôi đã điền thông tin truy lĩnh của đối tượng, mà lại không thấy tiền truy lĩnh xuất hiện trong danh sách?

Khi anh chị bổ sung thông tin truy lĩnh cho đối tượng anh chị lưu ý 2 trường thông tin quan trọng nhất cần nhập là “Kỳ chi trả” và “Tổng tiền truy lĩnh”.

Sau khi thêm truy lĩnh cho đối tượng, anh chị thao tác lập lại danh sách chi trả để hệ thống cập nhật thay đổi. Vui lòng không xem danh sách chi trả cũ đã lập trước lúc thay đổi, bổ sung truy lĩnh.

Đối tượng hưởng từ 2 chính sách trở lên thì phải thao tác như thế nào ?

Anh chị vui lòng tích nhóm đối tượng trước, nếu đối tượng hưởng 2 chính sách ở 2 nhóm đối tượng khác nhau thì anh chị tích 2 nhóm đối tượng tương ứng. Sau đó tại phần “Chính sách cho đối tượng” trong hồ sơ đối tượng, anh/chị lần lượt ấn “Thêm mới chính sách đối tượng” tương ứng với 2 chính sách của đối tượng.

Cắt chết đối tượng trong hệ thống làm như thế nào?

Anh/chị vui lòng bấm chọn vào mục “Quản lý đối tượng” => “Danh sách đối tượng” => “Tìm kiếm và bấm vào Chỉnh sửa thông tin đối tượng” => Chọn nút “Thao tác khác” => Chọn nút “Cắt chết” => Tích chọn “Trạng thái cắt chết” và điền thông tin hệ thống yêu cầu và bấm “Cập nhật cắt chết”.

Địa phương nhập sai chính sách cho đối tượng, làm sao để xoá chính sách sai?

Trong hồ sơ đối tượng, tại phần "Chính sách cho đối tượng", cuối dòng thông tin chinh sách cần xoá, anh/chị chọn "Sửa"

Màn hình "Chỉnh sửa chính sách đối tượng" mở ra, cuối góc bên phải màn hình, anh/chị chọn biểu tượng răng cưa và chọn "Cắt chính sách".

Quản lý chi trả

Địa phương có số lượng đối tượng chưa trả tháng trước lớn, cập nhật bằng tay sẽ rất lâu, hệ thống có chức năng hỗ trợ khác không?

Hiện tại hệ thống có hỗ trợ chức năng cập nhập trạng thái chi trả nâng cao bằng excel.

Anh/chị truy cập chức năng "Quản lý Dòng NS và Chi trả" chọn "Chi trả trợ cấp xã hội". Tại đây, anh chị chọn kỳ cần cập nhập trạng thái chi trả và ấn Tìm kiếm để hiển thị danh sách đối tượng được lập trong DS chi trả tháng đó.

Cuối màn hình, anh/chị ấm nút "Cập nhập trang thái chi trả" và chọn "Cập nhập chi trả nâng cao".

Sau đó anh chị tải mẫu excel về, sao chép mã thành viên đối tượng chưa trả và biểu mẫu và đẩy lên hệ thống, tích Sang trạng thái là "Chưa trả" và ấn cập nhập.

Những đối tượng còn lại, anh chị bấm lại nút "Cập nhập trang thái chi trả", chỗ Từ trang thái hiện tại chọn "Chưa cập nhập" và chỗ Sang trạng thái chọn "đã trả".

Đối tượng không có trong dữ liệu hệ thống, làm sao để lập MTP?

Anh/chị truy cập vào chức năng “Quản lý dòng ngân sách và chi trả” chọn “Quản lý danh sách cắt chết”. Tại đây anh chị bấm vào nút “ Thêm mới đối tượng cắt chết” và điền các thông tin cần lập MTP cho các đối tượng ngoài hệ thống, sau đó bấm “Lưu lại” để hoàn thiện thao tác.

Địa phương chưa có bảng quyết toán nên chưa cập nhập trạng thái chi trả cho kỳ cũ và chưa chốt kỳ cũ được thì có thao tác cập nhập biến động cho kỳ mới không?

Thao tác cập nhật tăng giảm biến động đối tượng cho kỳ chi trả tiếp theo không ảnh hưởng đến việc cập nhập trạng thái chi trả và chốt lại kỳ cũ. Do vậy anh chị sau khi lập danh sách chi trả xong thì anh chị có thể tiếp tục cập nhập biến động cho kỳ mới luôn.

Tuy nhiên để lập danh sách chi trả cho kỳ mới, anh chị vui lòng chốt kỳ cũ lại.

Đối tượng cắt chết nhưng không được hưởng MTP trong kỳ chi trả đó thì khi cắt chết có phải nhập tiền MTP không?

Khi thực hiện thao tác cắt chết, anh chị tích “Trạng thái cắt chết” nhập các thông tin liên quan như ngày chết, số tiền MTP.

Những trường hợp cắt chết sẽ được chuyển thông tin vào chức năng “Quản lý danh sách cắt chết” tại đây nhưng đối tượng nào địa phương bổ sung “Kỳ chi trả” và các thông tin liên quan đến MTP thì khi lập danh sách MTP mới có những đối tượng đó.

Quản lý báo cáo

Hệ thống MIS có xuất được danh sách truy thu riêng không?

Anh/chị truy cập Menu hệ thống vào “Chức năng khác” chọn danh sách truy thu. Tại đây anh chị chọn Thêm mới truy thu, ấn vào biểu tượng kính lúp để tìm đối tượng có truy thu, và nhập các thông tin liên quan như Số tháng, Số tiền truy thu, Lý do truy thu,….Và ấn “Lưu lại” để hoàn thiện thao tác.

Sau đó, tại chức năng “Báo cáo thống kê” trong “Quản lý báo cáo”, anh/chị chọn biểu BTXH_BĐ_03 để xem chi tiết và tải về máy.

Địa phương muốn xem bảng tổng hợp kinh phí chi trả thì vào đâu để xem?

Anh/chị truy cập vào Chức năng “Quản lý báo cáo” và chọn “Báo cáo thống kê”. Tại đây anh chị tìm biểu BTXH_CT_03, biểu hỗ trợ tổng hợp kinh phí chi trả cho số lượng đối tượng đang hưởng hoặc hưởng MTP hoặc cả 2 loại kinh phí trên.

Địa phương muốn thống kê số lượng đối tượng theo PLĐT và kinh phí chi trả theo mẫu 10a trong NĐ 20 thì xem ở đâu?

Anh chị truy cập chức năng " Quản lý Báo cáo" chọn "Báo cáo thống kê" và gõ tìm kiếm mã báo cáo BTXH_TH_02 : Số liệu kết quả thực hiện trợ giúp xã hội đối tượng thường xuyên để xem chi tiết, kiểm tra và tải về máy.

Muốn xem danh sách biến động tăng giảm thì phải vào đâu?

Để xem báo cáo tổng hợp cũng như danh sách chi tiết biến động tăng giảm so với kỳ chi trả cũ, anh /chị vui lòng thao tác lập danh sách chi trả cho kỳ mới trước.

Sau đó tại chức năng"Quản lý báo cáo", chọn "Báo cáo thống kê" gõ tìm mã báo cáo BTXH_CT_05 để xem Danh sách chi tiết đối tượng có biến động tăng giảm và mã báo cáo BTXH_TH_11 để xem Tổng hợp số liệu biến động đối tượng.

Last updated