6.3 Sở Lao động - Thương binh và Xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

- Chỉ đạo Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra, giám sát cán bộ làm công tác lao động xã hội tại cấp huyện, cấp xã trong việc thu thập, cập nhật đối tượng thụ hưởng vào cơ sở dữ liệu theo quy định; thực hiện kết nối cơ sở dữ liệu với Hệ thống để giải quyết chính sách cho đối tượng theo quy định của pháp luật về trợ giúp xã hội.

- Phối hợp triển khai tích hợp với phần mềm Dịch vụ công trực tuyến của Tỉnh/Thành phố.

Last updated