2. Quản lý đơn vị hành chính

Chức năng hỗ trợ địa phương theo dõi, quản lý, điều chỉnh, thêm mới Danh mục hành chính(DMHC) cấp Xã/phường, Thôn tổ

Thêm mới đơn vị Hành chính

Bước 1: Truy cập chức năng Quản trị hệ thống, bấm chọn Danh mục hành chính, tại đây anh chị chọn cấp DMHC để thực hiện bổ sung

Điều chỉnh đơn vị Hành chính

Bước 1: Truy cập chức năng Quản trị hệ thống, bấm chọn Danh mục hành chính, tại đây anh chị chọn cấp DMHC để kiểm tra, quản lý

Bước 3: Tại màn hình Cập nhập đơn vị hành chính, anh/chị sửa tên Đơn vị hành chính hiện hành đang sử dụng tại địa phương để thay đổi tên danh mục hành chính đã chọn

Để xoá danh mục chính, anh/chị tích bỏ trạng thái sử dụng để dừng không sử dụng tên đơn vị hành chính này.

Ấn Cập nhập để kết thúc thao tác.

Gộp danh mục hành chính

Chức năng hỗ trợ địa phương thao tác điều chỉnh danh mục hành chính cho hồ sơ đối tượng khi có sự sát nhập danh mục hành chính

Anh/chị vào mục Quản trị hệ thống, chọn Tách gộp hành chính

Video hướng dẫn gộp hành chính:

Last updated