10. Quản lý người dùng

Cán bộ thực hiện thiết lập là cán bộ Công chức Lao động Thương binh - Xã hội cấp Trung ương cho thể thêm mới tài khoản, thay đổi thông tin tài khoản, đổi mật khẩu

Lưu ý: Thao tác được thực hiện trên phân hệ Quản lý đối tượng BTXH. Để chuyển từ phân hệ Đăng ký, giải quyết chính sách trợ giúp xã hội sang phân hệ Quản lý đối tượng BTXH, tại màn hình bàn làm việc Anh/Chị chọn Quản lý đối tượng BTXH hệ thống sẽ chuyển sang phân hệ Quản lý đối tượng BTXH.

Để truy cập chức năng này, tại menu của hệ thống, anh chị tích chọn Quản trị hệ thống, chọn Quản lý người dùng

Thêm mới tài khoản:

Bước 1: Tại màn hình quản lý người dùng, anh chị tích vào nút thêm mới người dùng

Bước 2: Tại cửa sổ tạo mới người dùng, anh chị tiến hành nhập các thông tin liên quan đến tài khoản như: Nhóm quyền, đơn vị hành chính, tên đăng nhập, mật khẩu ( nếu như anh chị chọn mật khẩu ngẫu nhiên, hệ thống sẽ tự sinh 1 mật khẩu cho anh chị, nếu anhc hị muốn tự tạo 1 mật khẩu vui lòng bỏ chọn mật khẩu ngẫu nhiên và nhập mật khẩu cho tài khoản đó),… Và ấn cập nhập để hoàn thiện thao tác

Chỉnh sửa thông tin tài khoản

Bước 1: Tại màn hình quản lý người dùng, anh chị tiến hành tìm tài khoản cần thay đổi thông tin bằng bộ lọc Đơn vị hành chính, nhóm quyền và ấn Tìm kiếm

Bước 3: Màn Cập nhập người dùng hiện ra, anh chị tiến hành cập nhập bổ sung thông tin tài khoản và ấn Cập nhập để hoàn thiện thao tác

Thay đổi mật khẩu

Bước 1: Tại màn hình quản lý người dùng, anh chị tiến hành tìm tài khoản cần thay đổi thông tin bằng bộ lọc Đơn vị hành chính, nhóm quyền và ấn Tìm kiếm

Bước 3: Cửa sổ đổi Mật khẩu hiện ra, anh chị tiến hành Nhập mật khẩu mới và ấn Đổi mật khẩu để kết thúc thao tác

Last updated