4. Thiết lập Thời gian xử lý hồ sơ

Cán bộ thực hiện thiết lập là cán bộ Công chức Lao động Thương binh - Xã hội cấp Trung ương

Điều kiện để thực hiện: Hoàn thành thao tác Thiết lập quy trình tại địa phương

Bước 1: Tại Menu của hệ thống, anh/ chị chọn chức năng Quản lý quy trình. Sau đó chọn Quản lý thời gian xử lý hồ sơ.

  • --> Hệ thống hiển thị màn hình Quản lý thời gian xử lý hồ sơ

Bước 2: Tại giao diện trên, anh/ chị chọn Loại thủ tục cần thiết lập thời gian và nhập:

  • Thời gian xử lý hồ sơ (giờ) của các bước xử lý hồ sơ theo nghị định 20 và vai trò chức vụ ;

  • Thời gian cảnh báo trước khi hết giờ xử lý (giờ) để thiết lập thời gian hệ thống gửi thông báo trước khi bước xử lý bị hết hạn.

Lưu ý:

  • Anh/chị sẽ nhập số giờ xử lý hồ sơ theo từng vị trí anh/chị đã Thiết lập trong quy trình xử lý hồ sơ tại địa phương;

  • Số thời gian thực xử lý hồ sơ = Số giờ xử lý hồ sơ người dùng nhập + Số ngày nghỉ hệ thống tự thiết lập

Bước 3: Sau khi chọn xong các các bước, anh chị nhấn Cập nhật để lưu lại.

Bước 4: Sau thao tác xác nhận, hệ thống sẽ thông báo Thao tác thành công.

Anh/ chị đã cập nhật thành công Quy trình thiết lập thời gian xử lý hồ sơ.

Last updated