4. Cảnh báo chính sách hồ sơ đối tượng

Nhận cảnh báo về chính sách đối tượng

Hệ thống tích hợp các cảnh báo liên quan đến điều kiện hưởng chính sách của đối tượng như tuổi của đối tượng, tuổi của con đối tượng,... trước một tháng hỗ trợ địa phương thao tác điều chỉnh chính sách, thôi hưởng chính sách cho đối tượng phù hợp.

Bước 2: Màn hình Cảnh báo hiển thị, anh/chị chọn các tiêu chí để lọc cảnh báo cần tìm và ấn Tìm kiếm. Để xuất danh sách cảnh báo về file excel , anh/chị bấm nút Xuất excel

Last updated