5. Tổng hợp kết quả rà soát C06

Bước 1:

Tại thanh menu, anh/chị chọn Chức năng khác, chọn Tổng hợp kết quả rà soát C06

Bước 2:

Màn tổng hợp kết quả rà soát C06 hiển thị, anh/chị chọn Tỉnh muốn xem (Nếu muốn xem cả nước, anh/ chị không chọn trường thông tin Tỉnh).

Lưu ý:

Bước 3:

-> Màn hiển thị thông báo Bạn chắc chắn muốn chọn lệnh đã chọn?, anh/chị chọn OK để xác nhận thực hiện.

-> Anh/Chị thao tác thành công

Lưu ý: <Xuất excel dữ liệu thống kê>

Last updated