Links

2. Tra cứu hồ sơ Dịch vụ công Bộ LĐTB&XH

Bước 1: Tại màn hình phân hệ đăng ký, anh/chị chọn Tra cứu hồ sơ.
Bước 2: Tại màn tra cứu hồ sơ, anh/chị lọc các trường thông tin mong muốn, tại mục chọn -Chọn phương thực nộp hồ sơ-, chọn Dịch vụ công Bộ LĐTBXH.
Sau đó, nhấn
-> Danh sách hồ sơ dịch vụ công của Bộ LĐTB&XH xuất hiện.
  • Để tải xuống danh sách đã lọc, anh/chị chọn
  • Để xem chi tiết hoặc xem file đính kèm, anh/chị chọn tại mục Thao tác

Lưu ý <Một số trạng thái xử lý tiêu biểu>:

Nếu Trạng thái xử lý của hồ sơ là:
  • Công dân - Gửi hồ sơ yêu cầu phê duyệt hồ sơ: Anh/Chị là cán bộ Một cửa xã/Công chức văn hóa xã vào tài khoản của mình để tiếp nhận, xử lý và chuyển tiếp hồ sơ. Tùy vào thiết lập quy trình xử lý hồ sơ tại địa phương mà hồ sơ mai táng phí sẽ vào tài khoản của một cửa xã/Công chức văn hóa xã.
  • Công chức Văn hóa - Xã hội - Chuyển lên một cửa huyện: Anh/Chị là cán bộ Một cửa huyện/Công chức LĐTB&XH huyện vào tài khoản của mình để tiếp nhận, xử lý và chuyển tiếp hồ sơ. Tùy vào thiết lập quy trình xử lý hồ sơ tại địa phương mà hồ sơ cấp xã gửi lên sẽ vào tài khoản của Một cửa huyện/Công chức LĐTB&XH huyện.
  • ...