3. Quản lý danh sách cắt chết

Chức năng hỗ trợ anh chị thêm thông tin MTP cho đối tượng cắt chết từ trong hệ thống và ngoài hệ thống để phục vụ công tác chi trả tiền MTP

A. Thêm MTP cho đối tượng cắt chết từ hệ thống

Lưu ý:

  • Để đối tượng trên hệ thống hiện trong Quản lý danh sách cắt chết thì anh/chị phải đã cắt chết đối tượng trước đó.

  • Chức năng cho phép anh chị kiểm tra danh sách cắt chết, nhập thông tin mtp,...

Bước 1: Anh/chị truy cập vào Chức năng Quản lý dòng NS và chi trả, chọn Quản lý DS cắt chết.

Bước 3: Cửa sổ Chỉnh sửa thông tin mai táng phí cho đối tượng mở ra, anh/chị nhập các tông tin liên quan đến MTP như Kỳ chi trả MTP, Tên người nhận, Hình thức nhận tiền,….

Sau đó, nhấn Lưu lại.

-> Anh/Chị hoàn tất thao tác.

B. Thêm MTP cho đối tượng ngoài hệ thống

Chức năng dành cho 1 số trường hợp đối tượng không có trong dữ liệu hệ thống, được quản lý hưởng MTP trong kỳ chi trả của địa phương

Bước 1: Tại chức năng Quản lý DS cắt chết, anh/chị bấm nút Thêm đối tượng cắt chết

Bước 2: Anh/chị điền thông tin đối tượng hưởng MTP vào mẫu tương ứng. Để kết thúc thao tác, anh/chị ấn nút Lưu lại.

-> Anh/Chị hoàn tất thao tác.

Last updated