4.2. Cập nhật tiền Tháng trước mang sang (Tiền chậm nhận)

Để tiền chậm nhận của đối tượng trong "tháng hiện tại" cập nhật trong danh sách chi trả của "tháng mới":

Bước 1: Anh/Chị thực hiện thao tác Cập nhật trạng thái chi trả cho đối tượng ở tháng hiện tại là Chưa trả .

Bước 2: Sau khi cập nhật những đối tượng Chưa trả, anh/chị tiến hành chốt kỳ chi trả tháng hiện tại và biến động tăng/giảm cho tháng mới.

Bước 3: Anh/Chị tiến hành lập danh sách chi trả cho tháng mới.

--> Hệ thống tự động cộng tiền chậm nhận của đối tượng ở tháng cũ sang tháng mới để chi trả.

Lưu ý trường hợp:

<Trường hợp chưa cập nhật trạng thái chi trả cho đối tượng ở tháng cũ nhưng đã biến động tăng giảm tháng mới.>

Đầu tiên, anh/chị tiến hành mở kỳ tháng cũ và cập nhật trạng thái chi trả cho đối tượng có tiền chậm nhận ở tháng cũ là Chưa trả.

Sau đó, chốt kỳ tháng cũ mà anh/chị vừa mở kỳ.

Cuối cùng, anh/chị tiến hành lập danh sách chi trả tháng mới.

Last updated