Links

4. Lập danh sách chi trả BTXH

Xem hướng dẫn:

Hướng dẫn chi tiết:

Lưu ý:
  • Để thao tác lập danh sách chi trả BTXH cho đối tượng đang hưởng, anh/chị cần hoàn thành cập nhập biến động tăng giảm hồ sơ đối tượng phát sinh trong kỳ cần thao tác lập.
  • Chốt kỳ chi trả tháng trước.
Anh/ chị tiến hành thao tác trên Hệ thống như sau:
Bước 1: Tại trang chủ, bấm vào biểu tượng
/ Chọn Quản lý dòng NS và Chi trả/ Chọn Chi trả trợ cấp xã hội.
Tại màn Chi trả trợ cấp, anh/ chị chọn
Bước 2: Sau khi anh chị chọn nút Lập danh sách chi trả. Hệ thống hiển thị màn hình LẬP DANH SÁCH CHI TRẢ.
B1: Anh chị Chọn Kỳ chi trả (VD 09/2023), là tháng chi trả cho danh sách này sẽ là tháng 09 năm 2023. B2: Anh chị Chọn loại danh sách Đang hưởng. B3: Chọn cách lập danh sách, cho toàn huyện hoặc cho từng xã. B4: Nhấn Lập danh sách để lập danh sách chi trả cho các trường thông tin đã thiết lập.

Lưu ý: <Có 2 cách lập danh sách, Toàn huyện/Từng xã (Thao tác số 3)>

Cách 1: Lập cho toàn huyện (Lập danh sách chi trả gồm tất cả các phường/xã trong huyện):
Hệ thống thiết lập mặc định là lập Phường/Xã, nếu anh/ chị không thấy hiện trường thông tin Phường/Xã, anh chị thực hiện thao tác Bỏ chọn, sau đó, tích chọn Phường/Xã.
Cách 2: Lập cho từng xã (Chỉ chọn một hoặc 1 vài xã/phường để lập danh sách chi trả):
Ấn vào ô Phường/xã, tích Bỏ chọn. Sau đó, anh chị tích chọn xã/phường muốn lập danh sách trong Danh mục Phường/xã hiện ra.

Hướng dẫn tra cứu danh sách chi trả theo Tiền mặt/ Tài Khoản/ Ví điện tử

Bước 3: Sau khi đã Lập danh sách chi traqr thành công, để xem danh sách chi trả theo hình thức nhận, anh/chị sử dụng chức năng Lọc danh sách theo hình thức chi trả (Tất cả/Tiền mặt/Tài khoản/Ví điện tử) tại màn Xuất danh sách chi trả, sau đó, nhấn Tím Kiếm.
  • Hoặc xem danh sách chi trả qua biểu Báo cáo CT_02, tách danh sách chi trả theo hình thức nhận như hướng dẫn xem Báo cáo thống kế bên dưới.
-> Màn hình hiển thị danh sách chi trả theo hình thức chi trả.
-> Anh/Chị thao tác thành công.

Báo cáo thống kê:

Hệ thống báo cáo trong MISPosasoft được xây dựng dựa trên các yêu cầu về báo cáo quy định tại Nghị định 20 và từ yêu cầu quản lý của các địa phương. Đây là những báo cáo đã dựng sẵn mẫu, người dùng có thể lựa chọn các tiêu chí phù hợp với mục tiêu báo cáo của mình ra được báo cáo như mong muốn.
Chức năng này cung cấp giao diện và công cụ cho các cán bộ các cấp khai thác CSDL quản lý trên địa bàn thông qua hệ thống các báo cáo thống kê theo các văn bản quy định. Để vào được danh mục báo cáo, các Anh/Chị thực hiện:
Bước 1: Tại trang chủ, bấm vào biểu tượng
/ bấm Quản lý báo cáo/chọn Báo cáo thống kê
Bước 2: Hệ thống hiển thị màn báo cáo tổng hợp.
Tại màn báo cáo tổng hợp, anh/chị có thể lựa chọn theo phân loại hoặc nhập tên báo cáo rồi ấn
. Sau đó click vào tên báo cáo cần xem để xem chi tiết báo cáo.
-> Để xem danh sách đối tượng nhận trợ cấp xã hội, trợ giúp xã hội hàng tháng, anh chị chọn biểu Báo cáo BTXH_CT_02.
Bước 3: Màn hình hiển thị màn Báo cáo BTXH_CT_02, anh/chị tiến hành thực hiện một số thao tác:
  • Xem danh sách chi trả theo một số tiêu chí:
Anh/Chị chọn lọc các tiêu chí như theo Phường/xã, theo Phân loại đối tượng (tích chọn nhiều loại đối tượng để xem nhiều loại đối tượng muốn xem), Kỳ chi trả.... Sau đó, nhấn
  • Để xem danh sách chi trả theo hình thức nhận (Tiền mặt/Tài khoản ngân hàng/Ví điện tử hoặc cả 3 loại cùng lúc):
Bước 1: Anh/Chị chọn hình thức muốn xem Tất cả/Tiền mặt/Tài khoản ngân hàng/Ví điện tử.
Bước 2: Sau đó, nhấn
Lưu ý:
Để xem danh sách chi trả theo cả 3 hình thức chi trả cùng lúc, anh/chị chọn Tất cả.
  • Để hiển thị địa chỉ đối tượng đầy đủ:
Tại biểu tượng
, anh/chị tích chọn Gộp thôn tổ và địa chỉ, sau đó, nhấn
  • Để xem danh sách chi trả theo nghị định 20 hoặc theo chính sách riêng của địa phương:
Tại biểu tượng
, anh/chị tích chọn 1 trong các tiêu chí cần xem như Theo nghị định và địa phương/ Theo nghị định/ Theo địa phương, sau đó, nhấn
  • Để gộp danh sách chi trả mai táng phí vào danh sách chi trả thường xuyên:
Tại biểu tượng
, anh/chị tích chọn Chi phí mai táng, sau đó, nhấn
  • Để tải báo cáo về máy:
Anh/Chị chọn định dạng muốn tải về, sau đó, nhấn Tải về máy.
Lưu ý:
Anh/Chị để độ giãn dòng khi tải về là 35 hoặc 50 tại biểu tượng