12. Chốt dữ liệu

Chức năng dành cho địa phương chỉ quản lý đối tượng và không lập chi trả hàng tháng trên hệ thống.

Lưu ý:

  • Chức năng chỉ dành cho cán bộ cấp huyện.

  • Chức năng dành cho địa phương chỉ quản lý đối tượng và không lập chi trả hàng tháng trên hệ thống.

1. Thiết lập ngày chốt dữ liệu

Lưu ý:

  • Thiết lập ngày chốt dữ liệu để hệ thống tự động chốt dữ liệu cho anh/chị trong trường hợp anh/chị quên không chốt dữ liệu. Chức năng này chỉ hoạt động ở lần thứ hai, tức là, sau khi anh/chị thao tác nhấn Chốt dữ liệu lần đầu tiên.

Bước 1: Anh/Chị đăng nhập vào hệ thống, bấm chọn menu, chọn Quản trị hệ thống, chọn Thiết lập hệ thống.

Bước 2: Màn hình thiết lập hệ thống xuất hiện, ở trường thông tin Thiết lập chung, anh/chị tiến hành 'nhập ngày chốt dữ liệu' ở mục Ngày chốt DS chưa chi trả hàng tháng, sau đó nhấn Lưu thiết lập.

*Video hướng dẫn Thiết lập ngày chốt dữ liệu:

<Link vimeo>

2. Chốt dữ liệu

Anh/ chị tiến hành chốt dữ liệu.

Lưu ý:

  • Trong quá trình chốt dữ liệu, anh chị có thể cập nhập biến động tăng giảm bị thừa/thiếu trong tháng, vì vậy, anh/chị có thể tiến hành chốt nhiều lần trong cùng tháng để cập nhật lại dữ liệu cần chốt.

Bước 1: Ở thanh menu hệ thống, anh/chị chọn Quản lý đối tượng, chọn Chốt dữ liệu.

Bước 2: Tại màn hình chốt dữ liệu, để tiến hành chốt dữ liệu, anh/chị bấm chọn Chốt dữ liệu.

Bước 3: Màn hình chốt dữ liệu đối tượng xuất hiện, anh/chị tiến hành chọn 'tháng cần chốt và nhập ghi chú (nếu có)'.

Bước 4: Anh/chị chọn Xác nhận chốt, màn hình thông báo 'Bạn chắc chắn muốn chốt dữ liệu đối tượng theo kỳ đã chọn? xuất hiện, chọn OK.

*Video hướng dẫn Chốt dữ liệu

<Link vimeo>

3. Khai thác báo cáo

Để tiến hành khai thác báo cáo, anh/chị tiến hành khai thác báo cáo bình thường như cách khai thác báo cáo theo cách Lập danh sách chi trả hàng tháng.

-> Khai thác báo cáo

Last updated