6. Phối hợp, kết nối đơn vị chi trả

Xem hướng dẫn:

A. Quy trình kết nối với đơn vị chi trả

B. Thiết lập kết nối với đơn vị chi trả

Bước 1: Tại thanh menu, anh/chị chọn Quản trị hệ thống, chọn Thiết lập hệ thống.

-> Hệ thống hiển thị màn hình Thiết lập hệ thống.

Bước 2: Tại màn thiết lập hệ thống, phần Thiết lập chung, anh/chị nhập Ngày chốt gửi danh sách chi trả Ngày chốt gửi quyết toán, Số tháng quyết toán 1 lần/tháng.

Bước 3: Thiết lập chi trả qua ĐVCT:

C. Gửi danh sách chi trả qua đơn vị chi trả:

Bước 1: Địa phương đã kết nối với Bưu điện, tại thanh menu, anh/chị chọn Quản lý dòng NS và chi trả, chọn Chi trả trợ cấp xã hội.

-> Hệ thống hiển thị màn Chi trả trợ cấp xã hội.

-> Anh/Chị thực hiện thao tác gửi danh sách chi trả qua ĐVCT thành công. Bưu điện sẽ tiến hành so khớp đối chiếu, tiến hành chi trả cho các đối tượng.

D. Tiếp nhận quyết toán từ đơn vị chi trả

Sau khi chi trả cho các đối tượng xong, Đơn vị chi trả cập nhập trạng thái chi trả cho các đối tượng và truyền dữ liệu này đến hệ thống MIS.

  • Sau thời điểm chốt quyết toán đã thiết lập trên Hệ thống với bên Bưu điện, anh/chị truy cập vào Chức năng khác, chọn Quyết toán đơn vị chi trả để quyết toán, xem, kiểm tra Danh sách Đối tượng chưa chi trả và chưa truy thu trong kỳ chi trả tương ứng.

  • Nếu như danh sách quyết toán đã đúng, anh chị bấm nút Chốt quyết toán để hệ thống cập nhập trạng thái chi trả cho các đối tượng

  • Đối với các địa phương không tích hợp liên kết tự động với Đơn vị chi trả (Bưu điện) qua Hệ thống, sau khi có bản quyết toán từ bên bưu điện gửi về địa phương, anh/chị thao tác cập nhập trang thái chi trả cho các đối tượng. Sau đó, truy cập vào chức năng Báo cáo thống kê, gõ “đơn vị chi trả hoặc đvct” và ấn Tìm Kiếm để kiểm tra tổng số tiền đã trả và chưa trả cho kỳ chi trả tương ứng để so khớp đối chiếu với bảng quyết toán của Bưu điện. (DVCT_01, DVCT_02)

E. Gia hạn thời gian quyết toán với Đơn vị chi trả

Lưu ý:

  • Chức năng Gia hạn chốt kỳ hỗ trợ anh/chị trong trường hợp Đơn vị chi trả gửi quyết toán muộn so với hạn chốt vì 1 số lý do.

  • Cán bộ Bưu điện liên hệ cán bộ Huyện thông báo về tình hình quyết toán chi trả và yêu cầu xin gia hạn. Mức độ xin gia hạn dưới 20 ngày và phụ thuộc vào kỳ chi trả tại địa phương, do cán bộ BTXH ra quyết định số ngày gia hạn phù hợp.

Bước 1: Tại thanh menu, anh/chị chọn Chức năng khác, chọn Quyết toán đơn vị chi trả.

-> Hệ thống hiển thị màn hình Danh sách chưa tri trả đơn vị chi trả.

-> Anh/Chị thực hiện thao tác gia hạn quyết toán thành công.

F. Lưu ý:

<Trường hợp gửi lại dữ liệu chi trả>

Đối với trường hợp cán bộ huyện đã thao tác gửi danh sách qua bên bưu điện nhưng có sự thay đổi và cập nhật lại trong danh sách chi trả. Anh chị cần liên hệ với cán bộ bưu điện huyện để từ chối gói tin đã gửi và thao tác gửi lại DS chi trả cho bưu điện đã cập nhật sửa đổi bổ sung.

Last updated