Links

9. Thiết lập danh mục hành chính

Cán bộ thực hiện thiết lập là "cán bộ Công chức Lao động Thương binh - Xã hội cấp huyện".

Video hướng dẫn

Lưu ý: Thao tác được thực hiện trên phân hệ Quản lý đối tượng BTXH (MIS). Để chuyển từ phân hệ Đăng ký, giải quyết chính sách trợ giúp xã hội (DVC) sang phân hệ Quản lý đối tượng BTXH (MIS), anh/chị thực hiện:
  • Tại màn hình bàn làm việc bên DVC, anh/chị chọn Quản lý ĐT BTXH hệ thống sẽ chuyển sang phân hệ Quản lý đối tượng BTXH (MIS).
  • Hoặc đăng nhập theo đường liên kết misposasoft.molisa.gov.vn.

A. Thêm mới, Điều chỉnh đơn vị Hành chính

Bước 1: Tại thanh menu, anh/chị chọn Quản trị hệ thống, chọn Danh mục hành chính
Hệ thống hiển thị màn Danh mục hành chính, anh/chị chọn danh mục quản lý cần thêm mới, điều chỉnh Thôn/Tổ, Xã/Phường,...
Bước 2: Để thêm mới/điều chỉnh danh mục hành chính, anh/chị thực hiện các thao tác:

2.1. Thêm mới đơn vị hành chính:

Anh/Chị nhấn biểu tượng
Hệ thống hiển thị màn Thêm mới Thôn/Tổ hoặc Xã/Phường,...tương ứng mà anh chị đã chọn tại danh mục hành chính cần điều chỉnh, anh/chị điền các thông tin cần liên quan, tích trạng thái sử dụng.
-> Sau đó, nhấn
để lưu lại.

2.2. Điều chỉnh đơn vị hành chính:

Anh/Chị nhấn biểu tượng
ở cột chức năng ở cuối dòng thông tin đơn vị hành chính tương ứng.
Hệ thống hiển thị màn Cập nhật, anh/chị điền các thông tin điều chỉnh, và:
  • Tích trạng thái sử dụng: nếu sử dụng.
  • Bỏ tích trạng thái sử dụng: nếu không sử dụng.
-> Sau đó, nhấn
để lưu lại.

Lưu ý:

Để xoá danh mục chính, anh/chị tích bỏ trạng thái sử dụng để dừng không sử dụng tên đơn vị hành chính này.
-> Sau đó, nhấn
để kết thúc thao tác.

B. Gộp danh mục hành chính

Chức năng hỗ trợ địa phương thao tác điều chỉnh danh mục hành chính cho hồ sơ đối tượng khi có sự sát nhập danh mục hành chính
Bước 1: Anh/Chị vào mục Quản trị hệ thống, chọn Tách gộp hành chính
Bước 2: Màn Hình Tách hành chính hiển thị, anh/chị chọn đơn vị hành chính cần gộp lại. Sau đó gõ tên hành chinh mới khi gộp 2 đơn vị hành chính đã chọn gộp, sau đó, nhấn
để tách gộp hành chính.

Lưu ý: <Hệ thống có hướng dẫn anh/chị từng bước>

  • Nếu anh/chị muốn đổi thành tên hành chính mới, anh/chị nhập vào ô trống.
  • Nếu anh/chị muốn giữ lại tên hành chính, anh/chị lưu ý, hệ thống sẽ tự động theo tên hành chính của đơn vị nhận dữ liệu đến.

Lưu ý:

Nếu anh/chị tách gộp nhầm danh mục hành chính, anh/chị có thể khôi phục lại ở phần Lịch sử tách gộp.
Hệ thống hiển thị danh sách lịch sử tách gộp, ở cột Chức năng, anh/chị chọn biểu tượng
để khôi phục lại danh mục hành chính mà anh/chị vừa thực hiện tách/gộp sai.