3. Phạm vi

Hệ thống được triển khai và ứng dụng trên phạm vi toàn quốc. Với sự tham gia sử dụng từ người dân (đối tượng hưởng lợi) đến cấp Xã, Phòng LĐTBXH, Sở LĐTBXH trên toàn quốc và Bộ LĐTBXH.

Last updated