5. Lập Danh sách chi trả Mai táng phí

Xem hướng dẫn:

Lưu ý:

  • Để thao tác lập Danh sách MTP, anh/chị vui lòng hoàn thiện thao tác Nhập thông tin MTP (Cách 1, Cách 2) cho các hồ sơ đối tượng có quyết định chi trả trong kỳ muốn lập.

  • Chốt kỳ chi trả tháng trước.

Anh/ chị tiến hành thao tác trên Hệ thống như sau:

Bước 2: Sau khi anh chị chọn nút Lập danh sách chi trả. Hệ thống hiển thị màn hình LẬP DANH SÁCH CHI TRẢ.

B1: Anh chị Chọn Kỳ chi trả (VD 09/2023): là tháng chi trả cho danh sách này sẽ là tháng 09 năm 2023 (Thao tác số 1). B2: Anh chị Chọn loại danh sách Chi trả mai táng phí (Thao tác số 2 -> Thao tác số 3). B3: Chọn cách lập danh sách, cho toàn huyện hoặc cho từng xã (Thao tác số 4). B4: Nhấn Lập danh sách để lập danh sách chi trả cho các trường thông tin đã thiết lập (Thao tác số 5).

Lưu ý: Có 2 cách lập danh sách, Toàn huyện/Từng xã (Thao tác 4)

Cách 1: Lập cho toàn huyện (Lập danh sách chi trả gồm tất cả các phường/xã trong huyện): Hệ thống thiết lập mặc định là lập Phường/Xã, nếu anh/ chị không thấy hiện trường thông tin Phường/Xã, anh chị thực hiện thao tác Bỏ chọn, tích chọn Phường/Xã.

Cách 2: Lập cho từng xã (Chỉ chọn một hoặc 1 vài xã/phường để lập danh sách chi trả): Ấn vào ô Phường/xã, tích Bỏ chọn. Sau đó, anh chị tích chọn xã/phường muốn lập danh sách trong Danh mục Phường/xã hiện ra.

Hệ thống báo cáo trong MIS Posasoft được xây dựng dựa trên các yêu cầu về báo cáo quy định tại Nghị định 20 và từ yêu cầu quản lý của các địa phương. Đây là những báo cáo đã dựng sẵn mẫu, người dùng có thể lựa chọn các tiêu chí phù hợp với mục tiêu báo cáo của mình ra được báo cáo như mong muốn.

Chức năng này cung cấp giao diện và công cụ cho các cán bộ các cấp khai thác CSDL quản lý trên địa bàn thông qua hệ thống các báo cáo thống kê theo các văn bản quy định. Để vào được danh mục báo cáo, các Anh/Chị thực hiện:

Báo cáo thống kê:

Anh chị tích chọn 1 số các tiêu chí như kỳ chi trả, Phường/xã,... và ấn Xem báo cáo để xem báo cáo chi trả MTP.

Anh/chị có thể xem danh sách chi trả theo các trang, tích Chọn định dạng và ấn Tải về máy.

Last updated