7. Cập nhật trạng thái chi trả

Lưu ý:

  • Sau khi lập danh sách chi trả BTXH/danh sách chi trả MTP chi trả cho các đối tượng trong tháng hiện tại xong, anh/chị muốn cập nhật trạng thái chi trả cho đối tượng để Chốt kỳ chi trả và tiến hành cập nhật biến động, cũng như làm dữ liệu chi trả cho tháng mới, anh/chị tiến hành thao tác cập nhật trạng thái chi trả này.

  • Chức năng hỗ trợ địa phương thao tác cập nhập trạng thái chi trả cho các đối tượng khi chưa kết nối với đơn vị chi trả trên hệ thống. Để thực hiện thao tác này, anh/chị cần có bản quyết toán của đơn vị chi trả.

Video hướng dẫn:

Cách thức cập nhật trạng thái chi trả cho các đối tượng anh/chị tiến hành như sau: Do số lượng đối tượng đã trả thường nhiều hơn chưa trả, nên anh/chị sẽ cập nhật cho toàn bộ đối tượng sang Đã trả trước, sau đó tiến hành cập nhật trạng thái cho các đối tượng sang "Chưa trả".

Bước 1: Chọn “Quản lý dòng NS và chi trả” => chọn “Chi trả trợ cấp xã hội”.

Tại màn hình “Xuất danh sách chi trả” => chọn Kỳ chi trả cần cập nhật trạng thái => ấn “Tìm kiếm”.

Bước 2: Tiến hành cập nhật trạng thái chi trả của toàn bộ đối tượng về “Đã trả”.

Chọn “Cập nhật trạng thái chi trả” , tại mục “Sang trạng thái” => chọn “Đã trả” =>chọn “Thực hiện

Bước 3: Tiến hành cập nhật trạng thái cho các đối tượng “Chưa trả

Tại bước này, có 02 cách để thực hiện:

Cách 1: Đối với trường hợp, số người chưa trả ít, anh/chị cập nhật trạng thái Chưa trả cho từng đối tượng.

Lưu ý: Trạng thái "Chưa trả" được cập nhật, số tiền của đối tượng sẽ được mang sang tháng sau. Trạng thái "Chưa trả và dừng chi trả", số tiền của đối tượng sẽ được dừng chi và không mang tiếp sang tháng sau nữa.

Cách 2: Đối với số lượng đối tượng chưa trả nhiều, anh/chị sử dụng Cập nhật trạng thái chi trả hàng loạt bằng excel

Bước 1: Anh/ chị chọn chức năng “Cập nhật trạng thái chi trả” => chọn “Cập nhật chi trả nâng cao

Bước 2: Anh/ chị tiến hành Tải mẫu excel về để điền thông tin đối tượng anh/chị muốn cập nhật trạng thái chi trả. Tiếp theo, anh/chị nhập thông tin “Mã đối tượng” của các đối tượng cần cập nhật trạng thái chi trả.

Lưu ý: Để lấy thông tin “Mã đối tượng” cho các đối tượng cần cập nhật trạng thái, anh/chị có thể thao tác như sau: Tại màn hình “Xuất danh sách chi trả” => chọn “Kỳ chi trả” => ấn “Tìm kiếm” để xuất hiện ra danh sách chi trả. Sau đó tiến hành “Xuất Excel” => tìm kiếm đối tượng cần cập nhật trạng thái => sao chép “Mã đối tượng” => dán vào file Excel ở trên.

Bước 3: Sau khi hoàn thành nhập “Mã đối tượng” vào file excel, anh/chị bấm “Chọn tệp”, chọn đúng file excel của các đối tượng chưa trả và bấm “Tải lên”. Tiếp theo anh/chị chọn trạng thái đang muốn cập nhật cho các đối tượng và nhấn “Cập nhật trạng thái theo danh sách Excel”.

Lưu ý:Trường hợp đối với một đối tượng có nhiều khoản chi trả và nhiều trạng thái khác nhau, hệ thống cung cấp chức năng Tách tiền chi trả:

Trường hợp đối với một đối tượng có nhiều khoản chi trả và nhiều trạng thái khác nhau, hệ thống cung cấp chức năng Tách tiền chi trả:

Sau khi tách tiền chi trả cho đối tượng xong, anh/chị thao tác cập nhật trạng thái chi trả cho các dòng thông tin tách tương ứng.

Last updated