1. Thiết lập hiển thị

Cán bộ thực hiện thiết lập là "cán bộ Công chức Lao động Thương binh - Xã hội cấp huyện".

Video hướng dẫn

Hướng dẫn chi tiết:

Lưu ý: Thao tác được thực hiện trên phân hệ Quản lý đối tượng BTXH (MIS). Để chuyển từ phân hệ Đăng ký, giải quyết chính sách trợ giúp xã hội (DVC) sang phân hệ Quản lý đối tượng BTXH (MIS), anh/chị thực hiện:

  • Tại màn hình bàn làm việc bên DVC, anh/chị chọn Quản lý ĐT BTXH hệ thống sẽ chuyển sang phân hệ Quản lý đối tượng BTXH (MIS).

  • Hoặc đăng nhập theo đường liên kết misposasoft.molisa.gov.vn.

Bước 1: Tại thanh menu, anh/ chị chọn Quản lý hồ sơ đối tượng, chọn Hồ sơ đối tượng.

Bước 2: Tại màn Cấu hình hiển thị, anh/chị sẽ thấy 2 cột thông tin: Cột không hiển thịCột hiển thị:

A. Cấu hình hiển thị

B. Cấu hình không hiển thị

Lưu ý:

Last updated