5.1. Xóa danh sách chi trả MTP

Thao tác hỗ trợ anh/chị công chức Lđtb&xh huyện xóa danh sách chi trả MTP do muốn lập lại danh sách chi trả hoặc do lập nhầm tháng chi trả.

Lưu ý:

  • Chức năng chỉ hỗ trợ anh chị xóa danh sách chi trả lập nhầm "trên tháng" so với tháng hiện tại.

  • Chỉ xóa được danh sách chi trả khi kỳ chi trả tháng cần xóa là đang mở kỳ.

  • Không xóa danh sách chi trả tháng cũ để lập lại danh sách chi trả khi đã biến động tăng/giảm tháng mới.

Hệ thống hiển thị thông báo xác nhận Xóa, anh/chị chọn OK để xóa.

-> Anh/chị thực hiện xóa thành công.

Video hướng dẫn:

<Link vimeo>

Last updated