Links

6. Cập nhật thông tin cơ bản của đối tượng

Liên quan đến Thông tin cơ bản của đối tượng

Video hướng dẫn

Lưu ý:

  • Chức năng hỗ trợ anh/chị bổ sung, sửa, xóa, điều chỉnh những thông tin cơ bản như Tên, Ngày sinh, Giới tính, Dân tộc, CCCD/CMND,...của đối tượng.
Bước 1: Anh/chị tiến hành thao tác Tìm kiếm
hồ sơ đối tượng cần cập nhật thông tin.
Hệ thống hiển thị màn danh sách hồ sơ đối tượng, tại bản ghi đối tượng cần chỉnh sửa, anh/chị nhấn biểu tượng bút
để chỉnh sửa thông tin đối tượng.
Bước 2: Màn Cập nhật thông tin đối tượng xuất hiện.
Anh/Chị tiến thành cập nhật các thông tin cơ bản của đối tượng như Thông tin chung, Thông tin mở rộng, Thông tin về hộ , Thông tin chung của nhóm phân loại,...
Bước 3: Sau khi tiến hành cập nhật các thông tin cơ bản của đối tượng xong, anh/chị nhấn