4.1. Xóa danh sách chi trả BTXH

Thao tác hỗ trợ anh/chị công chức Lđtb&xh huyện xóa danh sách chi trả NĐ20 do muốn lập lại danh sách chi trả hoặc do lập nhầm tháng chi trả.

Lưu ý:

  • Chức năng chỉ hỗ trợ anh chị xóa danh sách chi trả do muốn lập lại danh sách chi trả của tháng hiện tại hoặc lập nhầm "trên tháng" so với tháng hiện tại.

  • Chỉ xóa được danh sách chi trả khi kỳ chi trả tháng cần xóa là đang mở kỳ.

  • Không xóa danh sách chi trả tháng cũ để lập lại danh sách chi trả khi đã biến động tăng/giảm tháng mới.

Hệ thống hiển thị thông báo xác nhận Xóa, anh/chị chọn OK để xóa.

-> Anh/chị thực hiện xóa thành công.

Video hướng dẫn:

<Link vimeo>

Last updated