Links

3. Thiết lập Cán bộ thụ lý hồ sơ

Các anh/chị có thể tùy biến và thiết lập tại địa phương.
-> Để thiết lập được anh/chị truy cập vào Thiết lập cán bộ thụ lý hồ sơ