Links

3. Tiếp nhận, Xử lý và Chuyển tiếp hồ sơ

Để tiến hành tiếp nhận, xử lý phê duyệt hồ sơ, anh/chị thực hiện các bước sau:

Video hướng dẫn

Bước 1: Tại bàn làm việc, trên thanh menu hệ thông, anh/chị BTXH chọn mục "Hồ sơ chờ tiếp nhận", màn hình sẽ hiển thị danh sách các hồ sơ đang chờ tiếp nhận trên hệ thống.
Tại màn hình danh sách hồ sơ chờ tiếp nhận, anh/chị BTXH tìm hồ sơ mà mình cần xử lý và chọn nút
ở dòng của hồ sơ tương ứng. Hệ thống sẽ hiển thị pop-up các thao tác thực hiện.
Bước 2: Tại pop-up các thao tác thực hiện, anh/chị BTXH chọn "Tiếp nhận hồ sơ" để tiếp nhận và xử lý hồ sơ. Sau đó, hệ thống sẽ hiển thị thông báo xác nhận "Tiếp nhận hồ sơ", anh/chị chọn "Xác nhận"
Bước 3: Sau khi hệ thống thông báo "Thao tác thành công", anh/chị BTXH chọn mục "Hồ sơ đã tiếp nhận và đang xử lý" để tiếp tục xử lý hồ sơ.
Tại màn hình danh sách hồ sơ đã tiếp nhận, anh/chị BXTH tìm kiếm hồ sơ mà mình cần xử lý trong danh sách, chọn nút
, chọn "Xử lý hồ sơ". Hệ thống sẽ hiển thị màn hình xử lý cho hồ sơ tương ứng.
Bước 4: Tại màn hình xử lý hồ sơ:
  • B1: Anh/Chị BTXH nhập các thông tin liên quan tới hồ sơ.
  • B2: Anh/Chị BTXH chọn nút
    để tải tờ trình/quyết định của đối tượng lên hệ thống và chọn bước và cán bộ cần chuyển hồ sơ đến.
Lưu ý: Anh/Chị chọn nút
để tải tờ trình và quyết định mẫu về máy và tải lên hệ thống.
  • B3: Sau khi hoàn thành, anh/chị chọn nút "Chuyển tiếp" ở cuối màn hình. Hệ thống sẽ hiển thị thông báo xác nhận, anh/chị tiếp tục chọn "Xác nhận". Màn hình chuyển tiếp thành công xuất hiện.
Bước 5: Anh/chị là trưởng phòng/lãnh đạo/văn thư vào tài khoản của mình và thực hiện các thao tác ký số văn bản sau khi anh/chị BTXH đã chuyển tiếp hồ sơ lên cho các anh/chị xử lý.

Lưu ý <Ký số>: