Links

4. Cập nhật hồ sơ đã tiếp nhận và đang xử lý

Video hướng dẫn

Trong trường hợp sau khi người dân đăng ký trực tiếp hồ sơ trên Hệ thống đăng ký, giải quyết chính sách trợ giúp xã hội trực tuyến hoặc Phần mềm DVC liên thông nhưng vẫn còn thiếu thông tin. /Cán bộ một cửa huyện/Cán bộ lao động thương binh xã hội cấp huyện có thể thực hiện cập nhật hồ sơ cho người dân.
Bước 1: Tại thanh Menu, anh chị chọn mục Hồ sơ đề nghị hưởng chính sách. Sau đó tại màn hình hiển thị, anh chị chọn tab hồ sơ đã tiếp nhận và đang xử lý
Bước 2: Màn hình sẽ hiển thị danh sách hồ sơ. Để cập nhật hồ sơ, anh chị chọn
rồi chọn cập nhật hồ sơ
Bước 3: Tại màn hình hiển thị, anh chị cập nhật những trường thông tin cần cập nhật rồi ấn Cập nhật