Links

4. Thiết lập Thời gian xử lý hồ sơ

Cán bộ thực hiện thiết lập là "cán bộ cấp Tỉnh". Cán bộ LĐTB&XH Huyện chỉ xem.
Lưu ý: Để thiết lập thời gian xử lý hồ sơ, anh/chị cần hoàn thành thao tác Thiết lập quy trình tại địa phươngThiết lập cán bộ thụ lý hồ sơ.
Bước 1: Tại Menu của hệ thống, anh/ chị chọn chức năng Quản lý quy trình, chọn Quản lý quy trình, chọn Quản lý thời gian xử lý hồ sơ.
  • --> Hệ thống hiển thị màn hình Quản lý thời gian xử lý hồ sơ
Bước 2: Tại giao diện trên, anh/chị chọn Loại thủ tục cần thiết lập thời gian và nhập:
  • Thời gian xử lý hồ sơ (giờ) của các bước xử lý hồ sơ theo NĐ20 tương ứng với vai trò chức vụ;
  • Thời gian cảnh báo trước khi hết giờ xử lý (giờ) để thiết lập thời gian hệ thống gửi thông báo trước khi bước xử lý bị hết hạn.

Lưu ý:

  • Anh/Chị nhập số giờ xử lý hồ sơ theo từng vị trí mà anh/chị đã thiết lập trong quy trình xử lý hồ sơ tại địa phương (Quản lý quy trình tại địa phương).
  • Số thời gian thực xử lý hồ sơ = Số giờ xử lý hồ sơ người dùng nhập + Số ngày nghỉ hệ thống tự thiết.
  • Quy đổi thời gian trên hệ thống: 4h= 1/2ngày, 8h=1 ngày. VD: Cán bộ LĐTB&XH Huyện có 3 ngày để tiếp nhận và xử lý hồ sơ thì anh/chị nhập thời gian xử lý hồ sơ (giờ) của tác nhân này=8h/ngày*3 ngày=24h.
  • Hệ thống tính giờ xử lý hồ sơ theo giờ hành chính: 8h-12h và 13h-17h.
Bước 3: Sau khi chọn xong các bước, anh chị nhấn Cập nhật để lưu lại, hệ thống sẽ thông báo Thao tác thành công.
Anh/ chị đã cập nhật thành công Quy trình thiết lập thời gian xử lý hồ sơ.

Video hướng dẫn:

<Likl vimeo>