Links

5. Yêu cầu bổ sung hồ sơ

Yêu cầu Công chức Văn Hóa Xã bổ sung thông tin hồ sơ do hồ sơ thiếu/sai thông tin
Trong trường hợp sau khi người dân dăng ký trực tiếp hồ sơ trên Hệ thống đăng ký giải quyết chính sách trợ giúp xã hội trực tuyến/DVC liên thông nhưng vẫn còn thiếu thông tin, Cán bộ một cửa huyện/Cán bộ LĐTB&XH cấp huyện có thể thực hiện yêu cầu Công chức Văn Hóa Xã thực hiện bổ sung thông tin hồ sơ.

Video hướng dẫn

Hướng dẫn chi tiết:

Bước 1: Tại thanh Menu, anh chị chọn mục Hồ sơ đề nghị hưởng chính sách. Sau đó, tìm kiếm hồ sơ cần yêu cầu bổ sung tại màn hình ở mục Hồ sơ đề nghị hưởng chính sách hoặc Hồ sơ đã tiếp nhận và đang xử lý.
Bước 2: Màn hình hiển thị danh sách hồ sơ, anh/chị chọn
, sau đó chọn Yêu cầu bổ sung hồ sơ.
Bước 3: Tại màn hình hiển thị, anh/chị bổ sung ý kiến xử lý (nếu có), sau đó nhấn Bổ sung hồ sơ.
Bước 4: Sau khi yêu cầu bổ sung hồ sơ, anh/chị vào mục Hồ sơ yêu cầu bổ sung, chọn mục HS yêu cầu cán bộ Xã bổ sung để xem lại Hồ sơ.
Bước 5: Sau khi cán bộ xã hoàn thành bổ sung hồ sơ, anh/chị công chức lđtb&xh huyện truy cập mục Hồ sơ yêu cầu bổ sung tại thanh menu, chọn mục HS cán bộ Xã đã bổ sung, chọn
, chọn Tiếp nhận yêu cầu.
Bước 6: Sau khi tiếp nhận yêu cầu, hồ sơ sẽ chuyển về mục Hồ sơ chờ tiếp nhận, tại màn Hồ sơ đã tiếp nhận và đang xử lý, anh/chị sẽ thấy hồ sơ mà anh/chị vừa tiếp nhận yêu cầu.
-> Anh/Chị tiến hành xử lý hồ sơ.