Links

7. Cập nhật trạng thái chi trả (trường hợp địa phương chưa kết nối với đơn vị chi trả)

Chức năng hỗ trợ địa phương thao tác cập nhập trạng thái chi trả cho các đối tượng khi chưa kết nối với đơn vị chi trả. Để thực hiện thao tác này, anh/chị cần có bản quyết toán của đơn vị chi trả

Lưu ý:

Sau khi lập danh sách chi trả BTXH/danh sách chi trả MTP và chi trả cho các đối tượng trong tháng hiện tại xong, anh/chị muốn cập nhật trạng thái chi trả cho đối tượng để Chốt kỳ chi trả và tiến hành cập nhật biến động, cũng như làm dữ liệu chi trả cho tháng mới, anh/chị tiến hành thực hiện các bước sau:
Bước 1: Anh/chị chọn mục Quản lý dòng NS và chi trả, chọn Chi trả trợ cấp xã hội.
Tại màn Xuất danh sách chi trả, anh/chị chọn kỳ chi trả cần cập nhập trạng thái chi trả và ấn Tìm Kiếm.
Bước 2: Cập nhật trạng thái chi trả cho đối tượng theo 2 bước:
*B1: Cập nhập trạng thái chi trả đồng loạt cho toàn bộ đối tượng thành Đã trả
Anh/chị bấm nút Cập nhập trạng thái chi trả
và ấn Thực hiện
*B2: Cập nhập trạng thái chưa trả (cho các đối tượng tháng sau được nhận lại số tiền này) và chưa trả và dừng chi trả ( cho các đối tượng tháng sau không được nhận lại số tiền này) cho các đối tượng (2 cách):
  • Cách 1: Cập nhật trạng thái chi trả từng đối tượng (Đối với trường hợp số lượng người chưa trả ít):
Anh/Chị gõ tìm tên đối tượng cần cập nhật và ấn Tìm kiếm. Cuối dòng thông tin đối tượng ấn biểu tượng
và điều chỉnh sang trạng thái Chưa trả hoặc Chưa trả và dừng chi trả. Làm lần lượt cho đến khi thay đổi trạng thái cho các đối tượng chưa trả hoàn tất.
  • Cách 2: Cập nhật trạng thái chi trả hàng loạt bằng excel (Đối với trường hợp số lượng người chưa trả nhiều)
Anh/chị bấm nút Cập nhật trạng thái chi trả, chọn Cập nhật chi trả nâng cao
Màn hình Cập nhật chi trả nâng cao hiện ra, anh/chị bấm vào nút
để tải mẫu excel cập nhập trạng thái chi trả về máy, tiếp theo nhập mã thành viên của đối tượng cần cập nhập trạng thái Chưa trả vào file excel.
Sau khi nhập mã thành viên vào file excel, anh/chị bấm Chọn tệp, chọn đúng file excel của các đối tượng chưa trả và bấm
.
Chọn trạng thái là Chưa trả, sau đó bấm nút Cập nhật trạng thái theo danh sách Excel. Hệ thống thông báo lưu dữ liệu hoàn tất.
Lưu ý:
- Để cập nhật trạng thái chi trả cho từng hộ hoặc từng thành viên, tại dòng hộ hoặc dòng thành viên bấm nút
cập nhật trạng thái chi trả sau đó bấm nút
- Trường hợp đối với một đối tượng có nhiều khoản chi trả và nhiều trạng thái khác nhau, hệ thống cung cấp chức năng Tách tiền chi trả:
  • Tại màn hình Tổng hợp danh sách, bấm nút
    chọn Tách tiền chi trả
  • Tại cuối dòng thông tin chi trả đối tượng cần tách, bấm nút
    hệ thống hiển thị hộp thoại tách tiền chi trả. Cập nhật số tiền cần tách (số tiền tổng phải bằng số tiền tách ra). Sau đó bấm nút
Sau khi tách tiền chi trả cho đối tượng xong, anh/chị thao tác cập nhật trạng thái chi trả cho các dòng thông tin tách tương ứng.
Video hướng dẫn: