Links

9. Khai thác báo cáo

Hệ thống báo cáo trong MIS Posasoft được xây dựng dựa trên các yêu cầu về báo cáo quy định tại Nghị định 20 và từ yêu cầu quản lý của các địa phương. Đây là những báo cáo đã dựng sẵn mẫu, người dùng có thể lựa chọn các tiêu chí phù hợp với mục tiêu báo cáo của mình ra được báo cáo như mong muốn.
Chức năng này cung cấp giao diện và công cụ cho các cán bộ các cấp khai thác CSDL quản lý trên địa bàn thông qua hệ thống các báo cáo thống kê theo các văn bản quy định. Để vào được danh mục báo cáo, các Anh/Chị thực hiện:

Báo cáo thống kê:

Tại trang chủ, bấm vào biểu tượng
/ bấm Quản lý báo cáo/chọn Báo cáo thống kê
Hệ thống hiển thị các nhóm báo cáo. Anh/Chị có thể lựa chọn theo phân loại hoặc nhập tên báo cáo rồi ấn
. Sau đó click vào tên báo cáo cần xem để xem chi tiết báo cáo.

BTXH_CT_02: Danh sách chi trả đối tượng BTXH

Anh/chị có thể lựa chọn lọc 1 số tiêu chí để xem DS chi trả như theo Phường/xã, theo Phân loại đối tượng (có thể tích xem nhiều loại đối tượng cùng lúc), Kỳ chi trả...và ấn Xem báo cáo
Tích Gộp thôn tổ và địa chỉ để phục vụ cho các địa phương muốn địa chỉ đối tượng hiển thị đầy đủ
Anh/chị có thể mở rộng chức năng bằng cách ấn biểu tượng răng cửa
để tách gộp DS chi trả (chính sách nghị định 20, chính sách riêng của địa phương, gộp MTP vào DS chi trả), Nhập tên người ký phụ trách từng bộ phận, Điều chỉnh giãn dòng (số phù hợp là 35 hoặc 50)
Anh/chị có thể xuất báo cáo theo hình thức nhận tiền chi trả của đối tượng
Anh/chị có thể xem danh sách chi trả theo các trang, tích Chọn định dạng và ấn Tải về máy

BTXH_CT_04: Danh sách chi trả MTP

Anh chị tích chọn 1 số các tiêu chí như kỳ chi trả, Phường/xã,... và ấn Xem báo cáo để xem báo cáo chi trả MTP
Anh/chị ấn nút răng cưa xám
để mở rộng 1 số chức năng như điều chỉnh độ giãn dòng, tên người ký
Anh/chị có thể xem danh sách chi trả theo các trang, tích Chọn định dạng và ấn Tải về máy

BTXH_CT_05: Danh sách biến động đối tượng hưởng TCXH hàng tháng

Anh chị xem báo cáo bằng cách tích các tiêu chí như loại biến động (tăng giảm), loại đối tượng, Phường/xã, ...và ấn Xem báo cáo
Ấn biểu tượng răng cưa để mở rộng các chức năng như Xem toàn huyện, Tích bỏ gộp biến động điều chỉnh, Thêm tên người ký....
Anh/chị có thể xem danh sách chi trả theo các trang, tích Chọn định dạng và ấn Tải về máy

BTXH_CT_06: Tổng hợp chi trả trợ cấp thường xuyên cho đối tượng BTXH theo hệ số

Anh chị chọn kỳ chi trả và ấn Xem báo cáo
Lưu ý : Biểu báo cáo hệ số chỉ bao gồm các 7 hệ số sau vfa không có tiền Tháng trước mang sang do vậy sẽ có sự chênh lệch nếu như kỳ chi trả đó địa phương có đối tượng có hệ số không thuộc 7 số trên và có tiền tháng trước mang sang

BTXH_DVCT_01: Bảng xác nhận số liệu chi trả trợ cấp xã hội qua đơn vị chi trả theo hình thức nhận

Lưu ý: Biểu DVCT_01 hỗ trợ anh chị tổng hợp kết quả chi trả sau khi đã nhận quyết toán từ đơn vị chi trả và cập nhập trạng thái chi trả
Anh/chị chọn kỳ chi trả, và ấn Xem báo cáo. Để mở rộng các tiện ích, anh chị ấn biểu tượng răng cưa hỗ trợ tách/gộp DS tổng hợp (theo chính sách ND20, chính sách do địa phương quyết định, MTP), điền tên người ký,...

BTXH_DVCT_02: Bảng xác nhận số liệu chi trả trợ cấp xã hội qua đơn vị chi trả theo chính sách

Lưu ý: Biểu DVCT_01 hỗ trợ anh chị tổng hợp kết quả chi trả sau khi đã nhận quyết toán từ đơn vị chi trả và cập nhập trạng thái chi trả
Anh/chị chọn kỳ chi trả, và ấn Xem báo cáo. Để mở rộng các tiện ích, anh chị ấn biểu tượng răng cưa hỗ trợ tách/gộp DS tổng hợp (theo chính sách ND20, chính sách do địa phương quyết định, MTP), điền tên người ký,...

BTXH_DVCT_03: Bảng tổng hợp số liệu chi trả trợ cấp xã hội

Bảng tổng hợp số tiền, số người theo từng xã phường sau khi địa phương thao tác lập danh sách chi trả, hỗ trợ anh tổng hợp và kiểm tra kinh phí Lưu ý: biểu tổng hợp sẽ bao gồm số lượng và kinh phí của cả đối tượng hưởng BTXH hàng tháng và MTP
Báo cáo chỉ hiển hiện tổng hợp đối tưởng BTXH, anh/chị bấm răng cưa, bỏ tích MTP và ấn xem báo cáo
Báo cáo chỉ hiển thị tổng hợp MTP : Anh/chị bấm vào ô nghị định 20, tích chọn MTP và ấn Xem báo cáo

BTXH_TH_03: Số liệu kết quả thực hiện trợ giúp xã hội thường xuyên

Anh/chị chọn kỳ chi trả, tích răng cưa để tách gộp loại danh sách cần xem tổng hợp, tích Chi tiết kinh phí để xem tổng hợp trước và sau khi chi trả cho các đối tượng và ấn Xem báo cáo

BTXH_ĐX_10: Báo cáo trợ giúp xã hội khẩn cấp khác (báo cáo 10b NĐ 20)

Anh/chị chọn kỳ cần xuất báo cáo, nhập các thông tin liên quan đến trợ cấp đột xuất của địa phương và ấn Xem báo cáo

BTXH_TH_06: Số liệu kết quả thực hiện chính sách đối với người cao tuổi (Báo cáo 10c NĐ 20)

Anh/chị tích chọn trạng thái Đang hưởng, tích răng cửa để điền thêm 1 số tiếu chí dữ liệu cần bổ sung và ấn Xem báo cáo

BTXH_TH_07: Số liệu kết quả thực hiện chính sách đối với người khuyết tật (Báo cáo 10d NĐ 20)

Anh/chị tích chọn trạng thái Đang hưởng, tích răng cửa để điền thêm 1 số tiếu chí dữ liệu cần bổ sung và ấn Xem báo cáo
Video hướng dẫn:

Báo cáo theo NĐ 20

Các báo cáo hỗ trợ anh/chị khai thác các mẫu liên quan đến mẫu 10a tháng, quý, năm cho đối tượng hưởng BTXH hàng tháng và MTP

BTXH_10A_THANG: Tổng hợp số liệu đối tượng hưởng trợ giúp xã hội thường xuyên theo tháng

Xem dữ liệu theo quyết định:

Tiêu chí này hỗ trợ anh/chị xem báo cáo mà không cần phụ thuộc vào thao tác lập danh sách chi trả. Tức là địa phương có thể xem mà không cần thao tác lập danh sách chi trả, hệ thống sẽ thống kê số liệu theo quyết định (Chính sách đang hưởng của đối tượng)
Anh/chị có thể xem danh sách chi trả theo các trang, tích Chọn định dạng và ấn Tải về máy

Xem theo dữ liệu kỳ chi trả

Lưu ý: Để xem theo tiêu chí này, anh/chị cần thao tác Lập danh sách chi trả cho kỳ muốn xem
Anh/chị chọn kỳ chi trả muốn tổng hợp và ấn Xem báo cáo
  • Nếu như anh/chị muốn tách dữ liệu đối tượng trong trung tâm BTXH anh/chị tích vào nút
  • Nếu như anh/chị đã chưa cập nhật trạng thái chi trả và chốt kỳ, vui lòng bỏ tích nút
Anh/chị có thể xem danh sách chi trả theo các trang, tích Chọn định dạng và ấn Tải về máy

BTXH_10A_QUY và BTXH_10A_NAM

Anh/chị khai thác các tiêu chí xem báo cáo như báo cáo BTXH_10A_THANG

BTXH_10A_I: Tổng hợp số liệu trợ cấp xã hội hàng tháng

Xem dữ liệu theo quyết định:

Tiêu chí này hỗ trợ anh/chị xem báo cáo mà không cần phụ thuộc vào thao tác lập danh sách chi trả. Tức là địa phương có thể xem mà không cần thao tác lập danh sách chi trả, hệ thống sẽ thống kê số liệu theo quyết định (Chính sách đang hưởng của đối tượng)
Anh/chị có thể xem danh sách chi trả theo các trang, tích Chọn định dạng và ấn Tải về máy

Xem theo dữ liệu kỳ chi trả

Lưu ý: Để xem theo tiêu chí này, anh/chị cần thao tác Lập danh sách chi trả cho kỳ muốn xem
Anh/chị chọn kỳ chi trả muốn tổng hợp và ấn Xem báo cáo
Nếu như anh/chị đã chưa cập nhật trạng thái chi trả và chốt kỳ, vui lòng bỏ tích nút
Anh/chị có thể xem danh sách chi trả theo các trang, tích Chọn định dạng và ấn Tải về máy

BTXH_10A_II: Tổng hợp số liệu hỗ trợ kinh phí chăm sóc hàng tháng

Anh/chị khai thác các tiêu chí xem báo cáo như báo cáo BTXH_10A_I