Links

3. Tiếp nhận hồ sơ từ dịch vụ công

Cán bộ cấp Quận/Huyện thực hiện tiếp nhận dữ liệu từ cổng dịch vụ công vào phân hệ quản lý thông tin, CSDL đối tượng BTXH
Bước 1: Chọn chức năng Hồ sơ từ DVC tại mục Quản lý đối tượng.
Bước 2: Tại màn hình này, bấm nút
để tiếp nhận đối tượng từ cổng dịch vụ công vào hệ thống.
Video hướng dẫn: