Links

5. Thêm mới đối tượng BTXH

Cán bộ địa phương có thể đăng ký/ nhập thêm mới đối tượng đang hưởng các chính sách BTXH (đối tượng được cập nhật/thêm mới là những đối tượng đã được nhận quyết định hưởng TCXH tại phòng LĐTBXH).
Lưu ý:
Phần mềm được thiết kế để khai báo thông tin đối tượng BTXH nên căn cứ để cập nhật thông tin là hồ sơ đã/đang được lưu trữ và quản lý tại phòng LĐTBXH.
Đa số các thông tin tại quyết định hưởng BTXH như Số quyết định, ngày ký quyết định, hưởng từ ngày…đều phải được cập nhật tại mục Đăng ký đối tượng này và đây cũng là thông tin cần thiết để phục vụ cho chức năng In quyết định từ hệ thống.
Bước 1: Đăng nhập vào hệ thống, bấm chọn menu . Chọn Quản lý đối tượng, chọn Đăng ký đối tượng
Bước 2: Tại màn hình Đăng ký thông tin đối tượng, tại phần Thông tin chung, nhập đầy đủ các trường thông tin bắt buộc nhập
Bước 3: Tích chọn các loại đối tượng trong phần Thông tin theo phân loại đối tượng, hệ thống hiển thị thêm các phần thông tin, điền (chọn) thông tin phù hợp với nhóm loại đối tượng Anh/ chị đã tích chọn.
Bước 4: Bấm nút Thêm mới chính sách đối tượng, nhập các trường thông tin bắt buộc liên quan đến chính sách đối tượng được hưởng BTXH.
- Chính sách: Hệ thống mặc định hiển thị Nghị định 20/2021/NĐ-CP
- Nhóm loại đối tượng: Chọn nhóm loại đối tượng tương ứng với nhóm loại đối tượng Anh/ chị tích chọn ở trên.
- Loại đối tượng: Chọn loại đối tượng cụ thể mà đối tượng được hưởng BTXH theo nghị định 20/2021/NĐ-CP.
- Hệ số, số tiền hưởng: Mặc định hiển thị theo nhóm loại đối tượng và loại đối tượng Anh/ chị đã chọn trước đó.
Bước 5: Bấm nút Lưu lại để lưu lại chính sách của đối tượng.
Bước 6: Bấm nút Lưu và đóng hoặc Lưu lại hoặc Lưu và thêm mới để lưu đối tượng Anh/ chị vừa thao thác thêm mới vào hệ thống.
Lưu ý:
- Ngoài thao tác đăng kí/thêm mới đối tượng hưởng BTXH ở trên, anh/chị có thể thêm mới/ đăng kí đối tượng ở màn hình chức năng Danh sách đối tượng. Để vào màn hình Danh sách đối tượng, anh/ chị bấm chọn menu . Chọn Quản lý đối tượng, chọn Danh sách đối tượng. Hệ thống hiển thị màn hình Danh sách đối tượng. Góc trên cùng màn hình anh/chị bấm nút đỏ Thêm mới đối tượng
Video hướng dẫn: