Links

6. Điều chỉnh thông tin, chính sách hồ sơ đối tượng

Chức năng hỗ trợ anh chị bổ sung, sửa, xoá, điều chỉnh thông tin, chính sách trong hồ sơ đối tượng

Thao tác điều chỉnh thông tin đối tượng:

Bước 1: Anh/chị truy cập chức năng Hồ sơ đối tượng trong Quản lý hồ sơ đối tượng. Tại đây anh chị tiến hành thao tác Tìm kiếm hồ sơ đối tượng cần điều chỉnh thông tin. Sau đó anh/chị bấm vào biểu tượng bút
để mở hồ sơ chi tiết đối tượng.
Bước 2: Hồ sơ chi tiết thông tin đối tượng được mở ra, Anh/chị tiến thành bổ sung, sửa, xoá các thông tin trong hồ sơ đối tượng như Thông tin chung của đối tượng, Thông tin mở rộng liên quan đến hình thức nhận tiền, Thông tin về hộ , Thông tin chung của nhóm phân loại, Thông tin chính sách đối tượng (phục vụ thao tác điều chỉnh chính sách, thôi thưởng chính sách)
Lưu ý: Anh/chị kéo chuột xuống phía cuối hồ sơ đối tượng, phần Chính sách cho đối tượng, bấm nút Sửa
tại chính sách cần Điều chỉnh, thôi hưởng. Cửa sổ Chỉnh sửa chính sách mở ra.

Thao tác điều chỉnh chính sách:

Tại cửa sổ cửa sổ Chỉnh sửa chính sách , phần Trạng thái: Đang hưởng, anh/chị tích chuột chọn Trạng thái: Điều chỉnh chính sách.
Sau khi hệ thống có cảnh báo :
ở góc phải bên trên màn hình, anh/chị tiến hành tích chọn lại nhóm phân loại và chính sách cụ thể thuộc nhóm đối phân loại cho đối tượng. Anh/chị lần lượt nhập các thông tin liên quan đến chính sách điều chỉnh như Số QĐ, ngày ký QĐ, Ngày điều chỉnh chính sách. Và ấn Lưu lại
Đối với trường hợp đối tượng có Truy lĩnh, anh/chị nhập 2 thông tin bắt buộc là Kỳ chi trả (cho tiền truy lính) và Tổng số tiền truy lĩnh. Và ấn Lưu lại

Thao tác Thôi hưởng chính sách:

Tại cửa sổ cửa sổ Chỉnh sửa chính sách , phần Trạng thái: Đang hưởng, anh/chị tích chuột chọn Trạng thái: Thôi hưởng (Khác).
Anh/chị lần lượt nhập các thông tin liên quan đến chính sách như Số QĐ, Ngày ký QĐ, Ngày thôi hưởng, Lý do thôi hưởng..Và ấn Lưu lại
Bước 3: Kết thúc thao tác anh chị bấm các nút Lưu và đóng, Lưu lạiLưu và thêm mới.
Video hướng dẫn