Links

4. Xem thiết lập Thời gian xử lý hồ sơ

Cán bộ thực hiện thiết lập là "cán bộ cấp Tỉnh".
Bước 1: Tại Menu của hệ thống, anh/ chị chọn chức năng Quản lý quy trình, chọn Quản lý quy trình, chọn Quản lý thời gian xử lý hồ sơ.
  • --> Hệ thống hiển thị màn hình Quản lý thời gian xử lý hồ sơ
Bước 2: Tại giao diện trên, anh/chị chọn Loại thủ tục muốn xem, màn hình hiển thị thời gian xử lý hồ sơ theo loại thủ tục anh/chị muốn xem.

Video hướng dẫn:

<Link vimeo>