Links

11. Yêu cầu Công chức Văn hóa Xã bổ sung thông tin hồ sơ do hồ sơ thiếu/sai thông tin

Trong trường hợp sau khi người dân dăng ký trực tiếp hồ sơ trên Hệ thống đăng ký giải quyết chính sách trợ giúp xã hội trực tuyến/DVC liên thông nhưng vẫn còn thiếu thông tin, Cán bộ một cửa huyện/Cán bộ lao động thương binh xã hội cấp huyện có thể thực hiện yêu cầu Công chức LĐTBXH thực hiện bổ sung thông tin hồ sơ.
Bước 1: Tại thanh Menu, anh chị chọn mục Hồ sơ đề nghị hưởng chính sách. Sau đó tại màn hình hiển thị, anh chị chọn tab Hồ sơ đã tiếp nhận và đang xử lý.
Bước 2: Màn hình sẽ hiển thị danh sách hồ sơ. Để cập nhật hồ sơ, anh chị chọn
, sau đó chọn Yêu cầu bổ sung hồ sơ.
Bước 3: Tại màn hình hiển thị bổ sung ý kiến xử lý của cán bộ rồi nhấn Bổ sung hồ sơ.
Bước 4: Sau khi yêu cầu bổ sung hồ sơ, anh/ chị vào mục Hồ sơ yêu cầu bổ sung, chọn Tab HS yêu cầu người dân bổ sung để xem lại Hồ sơ.
Video hướng dẫn: