Links

12. Hoàn trả hồ sơ cho Công chức Văn hóa Xã do đối tượng không đủ điều kiện hưởng TCXH

Trong trường hợp sau khi người dân đăng ký trực tiếp hồ sơ trên Hệ thống đăng ký, giải quyết chính sách trợ giúp xã hội trực tuyến/DVC Liên thông nhưng Hồ sơ không đủ điều kiện, Cán bộ lao động thương binh xã hội cấp huyện có thể thực hiện hoàn trả hồ sơ cho Công chức văn hóa lao động thương binh xã hội cấp xã.
Bước 1: Tại thanh Menu, anh chị chọn mục Hồ sơ đề nghị hưởng chính sách. Sau đó tại màn hình hiển thị, anh chị chọn tab Hồ sơ đã tiếp nhận và đang xử lý
Bước 2: Màn hình sẽ hiển thị Danh sách hồ sơ. Để hoàn trả hồ sơ, anh chị chọn
rồi chọn Hoàn trả hồ sơ.
Bước 3: Tại màn hình hiển thị, anh chị điền ý kiến xử lý của cán bộ sau đó thì ấn Hoàn trả hồ sơ. Trường hợp anh chị không muốn hoàn trả hồ sơ thì ấn Bỏ qua.
Bước 4: Sau khi ấn Hoàn trả hồ sơ, tại màn hình hiển thị, anh chị chọn OK thì sẽ hoàn thành việc hoàn trả hồ sơ.
Bước 5: Việc Hoàn trả hồ sơ hoàn thành thì hồ sơ sẽ chuyển đến Hồ sơ không đủ điền kiện hưởng.
Video hướng dẫn: