Links

13. Tiếp nhận và trả hồ sơ có kết quả

Sau khi lãnh đạo huyện gửi kết quả hồ sơ về cho cán bộ LĐTBXH huyện hoặc cán bộ LĐTBXH huyện gửi kết quả hồ sơ về cho công chức phụ trách công tác văn hóa – LĐ TBXH cấp xã, hồ sơ sẽ được lưu tại mục Hồ sơ có trả kết quả.Để tiến hành tiếp nhận và trả hồ sơ có kết quả từ lãnh đạo huyện/cán bộ LĐTBXH huyện, anh/chị thực hiện các bước sau:
Bước 1: Tại mục Trả kết quả ở menu hệ thống, truy cập chức năng Hồ sơ có kết quả chờ tiếp nhận.​
Bước 2: Sau đó anh chị mục Hồ sơ có kết quả chờ tiếp nhận vào thao tác chọn
tiếp nhận hồ sơ
Bước 3: Sau khi tiếp nhận hồ sơ anh chị vào mục Hồ sơ đã tiếp nhận chưa trả kết quả vào thao tác
và chọn Xử lý hồ sơ. Sau khi thao tác xử lý hồ sơ màn hình hiển thị thông tin hồ sơ anh chị xem các thông tin đầy đủ rồi chọn Chuyển tiếp để trả kết quả hồ sơ cho một cửa huyện/công chức LĐTBXH xã
Video hướng dẫn: