Links

3. Thiết lập Quy trình xử lý hồ sơ theo từng địa phương

Các anh/chị có thể tùy biến và thiết lập tại địa phương.
-> Để thiết lập được anh/chị truy cập vào Thiết lập quy trình tại địa phương