Links

5. Thiết lập Thời gian xử lý hồ sơ

Các anh/chị có thể tùy biến và thiết lập tại địa phương.
-> Để thiết lập được anh/chị truy cập vào Thiết lập thời gian xử lý hồ sơ