3.1. Kiểm tra Thiết lập quy trình tại địa phương

LƯU Ý: Thẩm quyền thiết lập Quy trình xử lý, do Cán bộ cấp Tỉnh thực hiện thiết lập cho các địa phương toàn tỉnh.Bước 1: Tại Menu của hệ thống, anh/chị chọn chức năng Quản lý quy trình => Quản lý quy trình. Sau đó chọn Quản lý quy trình tại địa phương.

-> Hệ thống hiển thị màn hình Quản lý quy trình tại địa phương.

Bước 2: Màn hình hiển thị Quy trình xử lý hồ sơ tại địa phương.

Trong trường hợp quy trình chưa thiết lập hoặc chưa đúng với quy trình tại địa phương, anh/chị báo Sở để thiết lập lại cho địa phương.

Last updated