5.1. Xóa/Thêm mới chính sách đối tượng

Lưu ý:

  • Chức năng hỗ trợ anh/chị thêm/xóa chính sách của đối tượng.

Bước 2: Màn Cập nhật thông tin đối tượng xuất hiện.

Để thêm/xóa, anh/chị thực hiện như sau:

1. Xóa chính sách đối tượng

Màn hình hiển thị thông báo xác nhận cắt chính sách, chọn OK để xác nhận.

-> Anh/Chị thực hiện xóa chính sách thành công.

2. Thêm mới chính sách đối tượng

-> Anh/Chị thực hiện thêm chính sách thành công.

Last updated