7.7. Tiếp nhận và trả hồ sơ có kết quả

Video hướng dẫn

Sau khi lãnh đạo huyện gửi kết quả hồ sơ về cho cán bộ LĐTBXH huyện hoặc cán bộ LĐTBXH huyện gửi kết quả hồ sơ về cho công chức phụ trách công tác văn hóa – LĐ TBXH cấp xã, hồ sơ sẽ được lưu tại mục Hồ sơ có trả kết quả.Để tiến hành tiếp nhận và trả hồ sơ có kết quả từ lãnh đạo huyện/cán bộ LĐTBXH huyện, anh/chị thực hiện các bước sau:

Bước 1: Tại mục Trả kết quả ở menu hệ thống, truy cập chức năng Hồ sơ có kết quả chờ tiếp nhận.​

Last updated