7.2. Điều chỉnh chính sách

Lưu ý:

  • Chức năng hỗ trợ anh/chị điều chỉnh chính sách cho đối tượng do hết hưởng chính sách cũ và hưởng chính sách mới

  • Hệ thống tự động thôi hưởng chính sách cũ và thêm chính sách hưởng mới mà anh/chị đã chọn.

Bước 2: Màn Cập nhật thông tin đối tượng xuất hiện.

Bước 3: Màn chỉnh sửa chính sách đối tượng hiển thị, anh/chị tiến hành cập nhật trạng thái cho chính sách của đối tượng.

Tại trường Trạng thái, anh/chị chọn Điều chỉnh chính sách, sau đó, hệ thống sẽ tự động nhảy sang trạng thái Đang hưởng và thông báo Bạn vui lòng chọn chính sách mới.

Lúc này, anh/chị tiến hành chọn chính sách mới cho đối tượng.

Sau đó, nhập các thông tin điều chỉnh như Số QĐ điều chỉnh, Điều chỉnh từ ngày, Ngày ký QĐ điều chỉnh.

Last updated