6.5. Tiếp nhận và trả hồ sơ có kết quả

Sau khi lãnh đạo huyện gửi kết quả hồ sơ về cho cán bộ LĐTBXH huyện hoặc cán bộ LĐTBXH huyện gửi kết quả hồ sơ về cho công chức phụ trách công tác văn hóa – LĐ TBXH cấp xã, hồ sơ sẽ được lưu tại mục Hồ sơ có trả kết quả.

Video hướng dẫn

Hướng dẫn chi tiết:

Để tiến hành tiếp nhận và trả hồ sơ có kết quả từ lãnh đạo huyện/cán bộ LĐTBXH huyện, anh/chị thực hiện các bước sau:

Bước 1: Tại mục Trả kết quả ở menu hệ thống, anh/chị chọn mục Hồ sơ có kết quả chờ tiếp nhận.

Bước 4: Màn hình hiển thị thông tin hồ sơ, anh/chị có thể xem lại các thông tin, rồi chọn Chuyển tiếp để chuyển hồ sơ đã có kết quả cho một cửa huyện/công chức Văn hóa Xã để các cấp trả kết quả về cho dân.

Bước 5: Để xem các hồ sơ đã trả cho người dân, ở thanh menu, anh/chị chọn Hồ sơ đã trả kết quả để xem danh sách.

Lưu ý:

Những hồ sơ đang ở mục "Hồ sơ có kết quả chờ tiếp nhận" là những hồ sơ đã có kết quả nhưng chưa trả cho dân.

Hồ sơ đã trả kết quả cho dân là hồ sơ đã ở mục "Hồ sơ đã trả kết quả".

Last updated