8.2. Tra cứu hồ sơ đã tiếp nhận từ DVC một cửa điện tử Tỉnh

Lưu ý:

Hồ sơ từ DVC một cửa điện tử Tỉnh sẽ tự động đồng bộ hoặc nhấn nút đồng bộ trạng thái và kết quả hồ sơ sang bên DVC BTXH.

​​⭐Bước 1: Tại màn hình phân hệ đăng ký, anh/chị chọn Tra cứu hồ sơ.​

Bước 2: Tại màn tra cứu hồ sơ, anh/chị lọc các trường thông tin mong muốn,

Last updated