6.2. Tiếp nhận, Xử lý và Chuyển tiếp hồ sơ

Video hướng dẫn

Bước 1: Tại bàn làm việc, trên thanh menu hệ thông, anh/chị BTXH chọn mục "Hồ sơ chờ tiếp nhận", màn hình sẽ hiển thị danh sách các hồ sơ đang chờ tiếp nhận trên hệ thống.

Bước 2: Tại pop-up các thao tác thực hiện, anh/chị BTXH chọn "Tiếp nhận hồ sơ" để tiếp nhận và xử lý hồ sơ. Sau đó, hệ thống sẽ hiển thị thông báo xác nhận "Tiếp nhận hồ sơ", anh/chị chọn "Xác nhận"

Bước 3: Sau khi hệ thống thông báo "Thao tác thành công", anh/chị BTXH chọn mục "Hồ sơ đã tiếp nhận và đang xử lý" để tiếp tục xử lý hồ sơ.

Bước 4: Tại màn hình xử lý hồ sơ:

  • B1: Anh/Chị nhập các thông tin liên quan tới hồ sơ.

  • B3: Sau khi hoàn thành, anh/chị chọn nút "Chuyển tiếp" ở cuối màn hình. Hệ thống sẽ hiển thị thông báo xác nhận, anh/chị tiếp tục chọn "Xác nhận".

-> Màn hình chuyển tiếp thành công xuất hiện.

Bước 5: Anh/chị là trưởng phòng/lãnh đạo/văn thư vào tài khoản của mình và thực hiện các thao tác ký số văn bản sau khi anh/chị BTXH đã chuyển tiếp hồ sơ lên cho các anh/chị xử lý.

-> Hướng dẫn sử dụng ký số trên tài khoản trưởng phòng hoặc lãnh đạo hoặc văn thư

Last updated