6.3. Yêu cầu bổ sung hồ sơ

Yêu cầu Công chức Văn Hóa Xã bổ sung thông tin hồ sơ do hồ sơ thiếu/sai thông tin

Trong trường hợp sau khi người dân đăng ký trực tiếp hồ sơ trên Hệ thống đăng ký giải quyết chính sách TGXH trực tuyến/DVC liên thông nhưng vẫn còn thiếu thông tin, Cán bộ một cửa huyện/Cán bộ LĐTB&XH cấp huyện có thể thực hiện yêu cầu Công chức Văn Hóa Xã Hội thực hiện bổ sung thông tin hồ sơ.

Video hướng dẫn

Hướng dẫn chi tiết:

Bước 1: Tại thanh Menu, anh chị chọn mục Hồ sơ đề nghị hưởng chính sách. Sau đó, tìm kiếm hồ sơ cần yêu cầu bổ sung tại màn hình ở mục Hồ sơ đề nghị hưởng chính sách hoặc Hồ sơ đã tiếp nhận và đang xử lý.

Bước 3: Tại màn hình hiển thị, anh/chị bổ sung ý kiến xử lý (nếu có), sau đó nhấn Bổ sung hồ sơ.

Bước 4: Sau khi yêu cầu bổ sung hồ sơ, anh/chị vào mục Hồ sơ yêu cầu bổ sung, chọn mục HS yêu cầu cán bộ Xã bổ sung để xem lại Hồ sơ.

Bước 6: Sau khi tiếp nhận yêu cầu, hồ sơ sẽ chuyển về mục Hồ sơ chờ tiếp nhận, tại màn Hồ sơ đã tiếp nhận và đang xử lý, anh/chị sẽ thấy hồ sơ mà anh/chị vừa tiếp nhận yêu cầu.

-> Anh/Chị tiến hành xử lý hồ sơ.

Last updated