7. Tiếp nhận xử lý Hồ sơ MTP liên thông

Với phân hệ đăng ký, giải quyết chính sách, hệ thống cho phép cán bộ cấp Huyện thực hiện các chức năng sau:

  • Khai thác dữ liệu thống kê từ bàn làm việc

  • Xử lý, phê duyệt hồ sơ liên thông từ cấp xã

  • Trả kết quả xử lý hồ sơ đăng ký chính sách trợ giúp xã hội

  • Khai thác báo cáo theo biểu mẫu của Bộ

Hướng dẫn chi tiết cho từng chức năng sẽ được mô tả ngay sau đây.

# Bàn làm việc

Sau khi đăng nhập thành công vào hệ thống, màn hình sẽ hiển thị bàn làm việc của anh/chị. Tại đây anh/chị có thể khai thác các số liệu thống kê của Huyện mình như:

  • Số lượng hồ sơ hiện có trên hệ thống

  • Số lượng hồ sơ được phân loại theo các nhóm

  • Tỷ lệ hồ sơ theo phân loại

So sánh số lượng hồ sơ với các tháng trước đó

Last updated