7.3. Tiếp nhận, Xử lý và Chuyển tiếp hồ sơ

Giải quyết hồ sơ MTP liên thông trên phần mềm DVC BTXH của Bộ LĐTB&XH Lưu ý:

  • Sau khi Tư Pháp xử lý xong, các hồ sơ MTP sẽ được chuyển tiếp về phần mềm DVC BTXH của Bộ LĐTBXH để giải quyết hồ sơ MTP.

  • Thời gian để DVC BTXH nhận được dữ liệu của bộ hồ sơ MTP liên thông: 1-3 ngày.

  • Tài khoản của Công chức Văn hóa Xã sẽ nhận được bộ hồ sơ MTP này.

Anh/Chị tiến hành đăng nhập vào DVC BTXH và xử lý hồ sơ:

-> Anh/Chị giải quyết hồ sơ MTP liên thông như các thủ tục hành chính khác: Tiếp nhận, Xử lý và Chuyển tiếp hồ sơ.

Last updated